Ty­ve­ne fin­der de dy­re cyk­ler fra re­sul­tat­lis­ter

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt.dk

Delt­og du i et cy­kel­løb, og gik det godt? Hvis ja, så hold ek­stra godt øje med jern­he­sten.

Ten­den­ser fra Nor­ge vi­ser, at kri­mi­nel­le ty­ve­ban­der nu an­ven­der re­sul­tat­lis­ter fra cy­kel­klub­ber og cy­kel­løb til at op­sø­ge de bedst pla­ce­re­des pri­va­ta­dres­ser og stjæ­le de­res dy­re cyk­ler.

Det er kun et spørgs­mål om tid, in­den sam­me frem­gangs­må­de vi­ser sig i Dan­mark, me­ner for­sik­rings­sel­ska­bet If Ska­de­for­sik­ring.

» Det er desvær­re ba­re end­nu et ek­sem­pel på, at uden­land­ske ty­ve­ban­der be­trag­ter Skan­di­navi­en som en hon­ning­kruk­ke, man ba­re frit kan for­sy­ne sig fra, « si­ger pres­se­ansvar­lig hos If Ska­de­for­sik­ring Bir­git­te Ring­bæk.

I sid­ste uge op­le­ve­de en 23- åri­ge cy­kel­ryt­ter at få sin gu­le Team Ryn­ke­by- cy­kel stjå­let fra bopæ­len i Kok­ke­dal – kun tre uger ef­ter, at hun cyk­le­de til Pa­ris med det lo­ka­le Team Ryn­ke­by Hold, Øre­sund.

Ukend­te ger­nings­mænd hav­de brudt lå­sen til hen­des skur op og stjå­let den gu­le Bi­an­chi- cy­kel, som var fast­låst til en re­ol, der var bol­tet til væg­gen.

Cam­per med dy­re cyk­ler

I Nor­ge har po­li­ti­et haft held til at an­hol­de per­so­ner, der i au­to­cam­pe­re var på vej fra Nor­ge til Øst­eu­ro­pa med dy­re, stjå­l­ne sport­s­cyk­ler.

Of­re­ne har net­op det til fæl­les, at de hav­de del­ta­get i cy­kel­løb og kort tid for­in­den få­et de­res navn, klub og placering pu­bli­ce­ret på net­tet. Ty­ve­ne kun­ne her­ef­ter fin­de de bedst pla­ce­re­de del­ta­ge­res adres­ser på net­tet og ta­ge på rov ef­ter de eks­klu­si­ve cyk­ler.

» Ud­for­drin­gen er, at re­sul­tat­lis­ter­ne fra cy­kel­lø­be­ne in­de­hol­der bå­de del­ta­gers navn og klub og placering. Så kræ­ver det i man­ge til­fæl­de kun nog­le op­slag på net­tet at fin­de pri­va­ta­dres­ser, for klub­nav­net in­de­hol­der of­te og­så by­navn el­ler om­rå­de­an­gi­vel­se, « si­ger Bir­git­te Ring­bæk.

» Har man et ef­ter­navn, der ik­ke li­ge lig­ger på top 10 over de mest ud­bred­te, så er de fle­ste folk til at fin­de en adres­se på, « til­fø­jer hun.

’ Ik­ke ud­bredt i Dan­mark’

Ten­den­sen fra Nor­ge er og­så no­get, po­li­ti­et i Dan­mark har øje for. Dog er frem­gangs­må­den med at uden­land­ske per­so­ner via net­tet tjek­ker resultater, til­mel­din­ger, del­ta­ger­li­ster el­ler an­det ik­ke ud­bredt i her­hjem­me.

Det for­tæl­ler po­li­ti­in­spek­tør Bent Isa­ger- Ni­el­sen, der er chef for det sjæl­land­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de Task For­ce Ind­brud, der spe­ci­elt ar­bej­der med at fan­ge pro­fes­sio­nel­le ty­ve­ban­der.

» Der har væ­ret et par ind­brud, hvor der er stjå­let kost­ba­re cyk­ler, og hvor der har væ­ret en mi­stan­ke om, at net­op den frem­gangs­må­de har væ­ret til ste­de. Men det er ik­ke be­kræf­tet el­ler be­vist, « si­ger Bent Isa­ger-Ni­el­sen og fort­sæt­ter:

» Dog er po­li­ti­et stødt på an­mel­de­re og foru­ret­te­de, der har ud­trykt forun­dring over, hvor­dan ger­nings­mæn­de­ne har kun­net fin­de frem til net­op de­res dy­re cyk­ler i et om­rå­de med man­ge hu­se og li­ge så man­ge sku­re og ud­hu­se, og hvor der kun er ind­brud i sku­ret med de dy­re cyk­ler. «

Pas på, hvad du skri­ver

Po­li­ti­et har der­for re­gi­stre­ret an­mel­der­nes forun­dring, men da det ik­ke er sket man­ge gan­ge, er det ik­ke nok til en ten­dens, for­kla­rer po­li­ti­in­spek­tø­ren.

Han ad­va­rer ge­ne­relt mod, at man af­slø­rer for me­get om si­ne vær­di­er.

» Det gæl­der he­le det of­fent­li­ge rum, men især på net­tet og de so­ci­a­le me­di­er. Det er ær­ger­ligt, men vir­ke­lig­he­den er så­dan, at der er man­ge ty­ve, der udø­ver or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet på ind­brud­s­om­rå­det, « si­ger Bent Isa­ger- Ni­el­sen.

Ud­spe­ku­le­re­de ty­ve­ban­der fin­der vej til de dy­re cyk­ler, når de har væ­ret brugt i løb og ef­ter­føl­gen­de om­ta­les i f. eks. re­sul­tat­lis­ter­ne med navn på ejer og klub. Ar­kiv­fo­to. Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.