Ver­dens­hi­sto­ri­ens må­ske ri­ge­ste mand

Fi­nan­si­e­ring af kon­gers le­je­sol­da­ter og et stort for­ret­nings­ta­lent skab­te en af ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste for­mu­er

BT - - NYHEDER - Ru­ne Wri­edt Lar­sen runl@ber­ling­s­ke.dk

Han sat­te sig på Eu­ro­pas kob­ber- og sølv­mar­ke­der, fi­nan­si­e­re­de kon­gers kri­ge mod klæk­ke­lig be­ta­ling, fik pa­ven til at ac­cep­te­re kon­tro­ver­si­el­le ren­ter for lån.

Og så var Jakob Fug­ger ver­dens­hi­sto­ri­ens ri­ge­ste mand.

I hvert fald hvis man skal tro den tid­li­ge­re Wall Stre­et Jour­nal- kor­re­spon­dent Greg Ste­in­metz, der net­op har ud­gi­vet bo­get ’ The Ri­che­st Man Who Ever Li­ved’ om køb- og bank­man­den fra by­en Augs­burg i det nu­væ­ren­de Tys­kland. Iføl­ge for­fat­te­ren stod Jakob Fug­ger, da hans gi­gan­ti­ske for­ret­nings­im­pe­ri­um var på sit hø­je­ste, for næ­sten to pct. af det eu­ro­pæ­i­ske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt ( BNP).

Bå­de The New York Ti­mes og The Eco­no­mist for­hol­der sig i de­res an­mel­del­ser af bo­gen kri­tisk til spørgs­mål om, hvor­vidt Jakob Fug­ger nu og­så er den ri­ge­ste per­son, der no­gen­sin­de har le­vet. En bog fra 2006 med nøj­ag­tig sam­me ti­tel hand­ler om kong Sa­lo- mon. Kong Mansa Musa fra 1300- tal­lets Ma­li næv­nes og­så of­te som hi­sto­ri­ens ri­ge­ste, når der re­gu­le­res for in­f­la­tion.

Men trods skep­sis­sen er beg­ge me­di­er eni­ge om, at bo­gen er fa­sci­ne­ren­de, og at per­so­nen Jakob Fug­ger med mod og umå­de­ligt for­ret­nings­ta­lent for­me­de og for­an­dre­de den ver­den, vi ken­der i dag.

Jakob Fug­ger blev født ind i en fa­mi­lie af køb­mænd i 1459. Fug­ge­rei, der er ver­dens æld­ste so­ci­a­le bo­lig­byg­ge­ri, ek­si­ste­rer end­nu i dag i hjem­by­en Augs­burg.

Det var med in­ve­ste­rin­ger af fa­mi­li­ens for­mue, at Jakob Fug­ger be­gynd­te sin ræk­ke af for­ret­nings­e­ven­tyr. The New York Ti­mes frem­hæ­ver, hvor­dan Jakob Fug­ger be­gynd­te sin op­sti­gen om­trent sam­ti­dig med, at rid­de­re ud­dan­net i sværd­kamp blev for­dre­vet fra da­ti­dens slag­mar­ker af kr­udt, sky­de­vå­ben - og le­je­sol­da­ter, der kun­ne be­tje­ne beg­ge de­le mod be­ta­ling. I ste­det for træ­ne­de rid­de­re skul­le krigs­lyst­ne kon­ger bru­ge pen­ge. Og dem sør­ge­de Jakob Fug­ger for.

Lån­te til kej­ser og kon­ge

Han blev vig­tig­ste lån­gi­ver til bå­de kej­ser Maxi­mil­li­an I, der grund­lag­de Det tysk- ro­mer­ske Ri­ge, og den span­ske kong Karl. Men han op­byg­ge­de og­så me­get af det, der i dag ken­des som ban­ker.

Plud­se­lig kun­ne folk sæt­te pen­ge ind i én fi­li­al og hæ­ve pen­ge­ne igen i en an­den. Han ind­før­te mo­der­ne bog­fø­ring. Han tog sig, via sin kon­takt til Va­ti­ka­net, og­så af folks be­ta­lin­ger af de så­kald­te Pe­ter­s­pen­ge, der var pen­ge, der blev be­talt i sog­ne­ne og sendt vi­de­re til pa­ven. Fug­ger tog sig be­talt for be­svæ­ret med tre pct.

Jakob den Ri­ge

Fug­gers ren­ter på lån til kon­ger og an­dre var ik­ke ukon­tro­ver­si­el­le.

Den ka­tol­ske kir­ke ac­cep­te­re­de den­gang ik­ke, at man tog ren­ter, når man ud­lån­te pen­ge. Pen­ge skul­le tje­nes ved ar­bejds­ind­sats. Men Fug­ger over­tal­te pave Leo X til at æn­dre det æld­gam­le for­bud, så man nu bå­de måt­te tje­ne pen­ge, hvis der var ar­bej­de - el­ler ri­si­ko - in­vol­ve­ret. Og ba­ne­de der­med vej­en for ban­ker­nes for­ret­nings­mo­del.

» Han ar­bej­de­de al­tid, men for ham - li­ge­som for ( in­ve­sto- ren War­ren, red.) Buf­fett - var ar­bej­de sjovt. Buf­fett si­ger, han step­dan­ser til ar­bej­de hver dag, for­di han el­sker det. Jeg kan ik­ke vi­de det med sik­ker­hed, men Fug­ger var la­vet af det sam­me stof. Han ar­bej­de­de ind­til sin sid­ste vej­rtræk­ning i 1525 i en al­der af 66, « si­ger for­fat­te­ren til bo­gen, Greg Ste­in­metz, til nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Da Jakob Fug­ger dø­de, hav­de han vun­det til­nav­net Jakob den Ri­ge. Om han og­så var den ri­ge­ste no­gen­sin­de, står hen i det uvis­se.

Men med sin re­vo­lu­tion af ban­kvæs­net f or a ndre­de Jakob Fug­ger Eu­ro­pa for al­tid.

Fo­to: bpk, Bay­e­ri­s­che Staats­gemäl­de­sam­m­lung

En ny bog ud­rå­ber ty­ske Jakob Fug­ger til ver­dens­hi­sto­ri­ens ri­ge­ste mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.