81 om­kom­met i mons­un­regn

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

My­an­mar er ramt af mas­si­ve over­svøm­mel­ser ef­ter de store regn­mæng­der, der er fal­det un­der den igang­væ­ren­de mons­un, skri­ver Reu­ters.

Mindst 81 per­so­ner rap­por­te­res ind­til vi­de­re at væ­re om­kom­met, og lan­dets præ­si­dent Thien Se­in op­for­drer ind­byg­ger­ne i den la­vest lig­gen­de del­ta­re­gion i den syd­li­ge del af lan­det til at for­la­de de­res hjem og sø­ge be­skyt­tel­se på hø­je­re lig­gen­de ste­der.

Del­ta­re­gio­nen rum­mer 6,2 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, sva­ren­de til 12 pro­cent af lan­dets be­folk­ning.

Iføl­ge Reu­ters for­tæl­ler en be­bo­er i Ay­ey­arwa­dy- re­gio­nen, at ad­skil­li­ge lands­by­er al­le­re­de er over­svøm­met, og at kun hus­ta­ge­ne er syn­li­ge. Sam­ti­dig fryg­ter ind­byg­ger­ne, at van­det vil sti­ge yder­li­ge­re.

Store land­brugs­a­re­a­ler står un­der vand, og ef­ter re­ge­rin­gen har ap­pel­le­ret om in­ter­na­tio­nal as­si­stan­ce, er for­sy­nin­ger­ne be­gyndt at an­kom­me.

Mi­li­tær­dik­ta­tur

My­an­mar blev i 2008 ramt af en øde­læg­gen­de cyklon, der dræb­te 130.000 men­ne­sker og øde­lag­de enor­me vær­di­er. Den­gang var My­an­mar end­nu et ben­hårdt mi­li­tær­dik­ta­tur, og først ef­ter fle­re da­ges tø­ven ac­cep­te­re­de dik­ta­tu­rets le­de­re, at in­ter­na- tio­na­le hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner kom ind i lan­det.

Og­så den­gang var del­ta­re­gio­nen den, der blev hår­dest ramt.

Iføl­ge My­an­mars me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut er lan­dets stør­ste by, Yangon, ik­ke umid­del­bart i ri­si­ko for at bli­ve over­svøm­met, men myn­dig­he­der­ne hol­det skar­pt øje med dæm­nin­ger og vand­stan­den i re­ser­voi­rer­ne rundt om by­en.

Fo­to: Reu­ters

En mand ror sin båd i en ovesvøm­met lands­by i Za­lun- provin­sen i My­an­mar.

Fo­to: Reu­ters

En flok kø­er har søgt til­flugt på en lil­le ’ kun­stig ø’ i det over­svøm­me­de om­rå­de i My­an­mar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.