Ny Su­ez- ka­nal åb­net for tra­fik

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Et 35 ki­lo­me­ter langt sty kke ny Su­ez- ka­nal blev i går of­fi­ci­elt ind­vi­et af den egyp­ti­ske præ­si­dent Ab­del Fat­tah al- Si­si, skri­ver Reu­ters. Den nye ka­nal lø­ber pa­ral­lelt med den gam­le, og den be­ty­der, at skib­stra­fik­ken kan øges gan­ske be­trag­te­ligt. Sam­ti­dig er den gam­le 193 ki­lo­me­ter lange ka­nal, der blev ind­vi­et i 1869, ble­vet ud­dy­bet, så det nu er mu­ligt at sen­de ski­be i beg­ge ret­nin­ger sam­ti­dig.

Yder­li­ge­re hal­ve­res sejl­ti­den gen­nem ka­na­len fra 22 til 11 ti­mer.

’ Den store egyp­ti­ske drøm’ har det of­fi­ci­el­le Egyp­ten døbt det nye styk­ke Su­ez-ka­nal, der er ble­vet gra­vet gen­nem ør­kensan­det på et år - ef­ter or­dre fra præ­si­dent al- Si­si.

Op­rin­de­lig var pro­jek­tets etab­le­rings­fa­se sat til tre år. Præ­si­den­ten skar det dog ned til et år, og i går kun­ne han i over­væ­rel­se af Frank­rigs præ­si­dent Hol­lan­de, Ruslands pre­mi­er­mi­ni­ster Di­mi­trij Med­ve­dev, samt an­dre stats­mænd, her­un­der Dan­marks prins Joachim, ind­vie den nye ka­nal.

Fo­to: AFP

Et con­tai­ner­skib sej­ler igen­nem den nye Su­ez- ka­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.