FRANKRIG

BT - - NYHEDER -

En fransk dom­stol har be­slut­tet, at et for­æl­dre­par al­li­ge­vel ik­ke må kal­de de­res dat­ter for Nu­tel­la med den be­grun­del­se, at bar­net sand­syn­lig­vis vil­le bli­ve ud­sat for mob­ning, skri­ver The Daily Te­le­graph. De fl este ken­der Nu­tel­la som det lækre cho­ko­la­de- og has­sel­nød­de smø­repå­læg, og net­op der­for fandt dom­me­ren det uet­isk at opkal­de et barn eft er det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.