Bøf­fer på bor­det

McDo­nald’s kæm­per med fal­den­de resultater og for­sø­ger sig nu med bord­ser­ve­ring

BT - - NYHEDER - Kirsti­ne Be­ne­di­c­ta Lauritzen kila@ber­ling­s­ke.dk

Nu kan eng­læn­der­ne stille og ro­ligt ta­ge plads, un­der­sø­ge me­nu­kor­tet og af­ven­te en tje­ner, når de øn­sker at sæt­te tæn­der­ne i en Big Mac. McDo­nald’s for­sø­ger nem­lig at af­mær­ke ter­ri­to­ri­um i fast-food- land ved at gø­re tin­ge­ne lidt lang­som­me­re.

For­sø­get med bord­ser­ve­ring sker i en af­de­ling i Gre­a­ter Man­che­ster, men McDo­nald’s plan­læg­ger al­le­re­de at ud­rul­le ord­nin­gen til 11 an­dre en­gel­ske re­stau­ran­ter i den­ne må­ned, in­den kon­cep­tet skal bre­des ud til re­sten af Eng­land.

Bord­ser­ve­ring er McDo- nald’s ny­e­ste for­søg på en op­rust­ning og mo­der­ni­se­ring af bur­ger­kæ­dens ima­ge i et kon­kur­ren­ce­felt, hvor kæ­der som Fi­ve Guys, Sha­ke Sha­ck, Chi­pot­le og ær­ke­ri­va­len Bur­ger King tru­er ma­sto­don­ten.

Kun­der­ne kan be­stil­le bur­ge­re og nug­gets di­rek­te fra di­gi­ta­le kio­sker el­ler tab­le­t­ud­sty­ret per­so­na­le og der­ef­ter af­ven­te bord­ser­ve­ring. Ini­ti­a­ti­vet er må­l­ret­tet un­ge fa­mi­li­er, som kan ha­ve svært ved at jong­le­re med bå­de bak­ker, bur­ge­re og børn på sam­me tid. Den klas­si­ske kas­se­be­stil­ling bli­ver dog be­va­ret til dem, som sta­dig fo­re­træk­ker en hur­tig bur­ger på far­ten.

Over­skud styrt­dyk­ker

Kon­cep­tet er en del af kæ­dens nye stra­te­gi, som skal pu­ste liv i virk­som­he­den. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør si­den marts 2015 Ste­ve Ea­ster­brook har en stor op­ga­ve for­an sig, ef­ter at McDo­nald’s har haft til­ba­ge­gang på sin hjem­me­ba­ne. I 2014 styrt­dyk­ke­de kæ­dens ame­ri­kan­ske over­skud nem­lig med 14 pro­cent - en af de vær­ste præ­sta­tio­ner i kæ­dens hi­sto­rie.

Den nye McDo­nald’s UKs di­rek­tør Paul Pom­roy har sat et for­ny­el­ses-pro­gram i gang, som The Ti­mes har esti­me­ret til at ko­ste me­re end 350 mil­li­o­ner pund. Ud­over di­gi­ta­le kio­sker skal re­stau­ran­ter­ne for­sy­nes med nye glas­fa­ca­der og tab­lets som le­ge­tøj til de yng­ste.

» Vi har lyt­tet til kun­der­nes kri­tik, og for at imø­de­kom­me de­res vok­sen­de for­vent­nin­ger vil vi in­ve­ste­re sig­ni­fi­kant i vo­res re­stau­ran­ter for at ska­be et spæn­den­de nyt mil­jø og for­bed­re kun­de­op­le­vel­sen, « sag­de Pom­roy tid­li­ge­re i år.

Fo­to: AFP

Må­ske kan du snart få ser­ve­ret din bur­ger ved bor­det, når du går på McDo­nald’s.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.