’ Pen­ge er ik­ke et is­sue’

Smuk­fest fejrer 35 års ju­bilæum i år. Har den en frem­tid i en skarp kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion?

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

Festi­va­len i Skan­der­borg fejrer 35 års ju­bilæum i år. Som Dan­marks næst­stør­ste festi­val er den for­længst en fast del af det dan­ske som­mer­liv. Men er der en frem­tid for festi­va­len på et tids­punkt, hvor kon­kur­ren­cen er sti­gen­de?

Vi har se­ne­st set Smuk­fest op­gi­ve drøm­men om at la­ve festi­val i København – ef­ter pæn suc­ces sid­ste år med Smuk­fest på Ama­ger. Tid­li­ge­re på året måt­te Smuk­fest sæt­te pla­ner om en festi­val over to we­e­ken­der i be­ro.

BT har mødt Smuk­fests tals­mand Poul Martin Bon­de.

Hvor­for op­gav I plud­se­lig den kø­ben­havn­ske drøm?

» Bil­letsal­get var me­get lavt i for­hold til sid­ste år. Det var et væ­sent­ligt dy­re­re pro­gram. Væ­sent­ligt dy­re­re set- up. Med ud­sigt til et al­vor­ligt un­der­skud trak vi stik­ket. Det vil­le ik­ke gi­ve me­ning for os at la­ve et for­kø­let ar­ran­ge­ment i København. Vi hav­de en va­re, som folk ik­ke vil­le ha­ve. «

I sag­de sid­ste år, at den kø­ben­havn­ske Smuk­fest blev etab­le­ret, for­di det kun­ne gø­re det let­te­re for jer at til­træk­ke store, dy­re nav­ne. Hvad vil I nu gø­re for at til­træk­ke store nav­ne?

» Vi over­ve­jer, om vi skal stop­pe som ene­ar­ran­gør. Må­ske ar­bej­de sam­men med an­dre. Vi har nu til­la­del­se til at bru­ge sko­ven over to we­e­ken­der. Der er skre­vet me­get i pres­sen om, at vi vil­le la­ve to festi­va­ler to we­e­ken­der i træk. Det er egent­lig ik­ke det, der lig­ger i det. Vi har søgt det ul­ti­ma­ti­ve hos myn­dig­he­der­ne, nem­lig til­la­del­sen til at af­hol­de to. Det kom­mer vi ik­ke til fo­re­lø­big. Men man kun­ne jo fo­re­stil­le sig, at vi la­ve­de et en­kel­tar­ran­ge­ment den ene we­e­kend. «

Som med Vol­be­at i Oden­se i sid­ste uge?

» Ja. Det kun­ne sag­tens ha­ve væ­ret her. Det blev det så ik­ke. El­ler AC/ DC der op­t­rå­d­te i Roskil­de. Vi har et kæm­pe ap­pa­rat – alt er nær­mest hånd­byg­get til sko­ven. Når Vol­be­at væl­ger den an­den løs­ning, er det jo ik­ke for­di, de ik­ke vil os el­ler an­dre festi­va­ler, men for­di det set- up pas­ser dem bedst li­ge nu. Der vil vi ger­ne spil­le med. «

Har I råd? Hvor­dan gik det sid­ste år?

Vi om­sat­te for 124 mio. kr. med et over­skud på tre. Dem har vi stort set al­le gi­vet til Smuk­fon­den, der støt­ter ini­ti­a­ti­ver, der skal hjæl­pe en­som­me men­ne­sker. Pen­ge­ne er ik­ke et is­sue. Det vig­tig­ste for os er, at vi ik­ke skal age­re på an­dres nå­de. «

Men hol­der den mo­del? Man ser fle­re og fle­re festi­va­ler i ud­lan­det luk­ke, for­di de ik­ke le­ver op til kra­vet om en over­skuds­grad?

Tæt på nul er godt

» Vo­res vir­ke­lig­hed er at hol­de os om­kring nul­let. Vi har det stør­ste mu­sikpro­gram no­gen­sin­de. Det kan godt væ­re, at kon­kur­ren­cen i dag ik­ke er om gæ­ster­ne – dem har vi – nu står kon­kur­ren­cen nær­me­re om, hvad gæ­ster­ne skal op­le­ve. Der er en grup­pe ho­ved­nav­ne at væl­ge imel­lem. De spil­ler hvor de kan få det, de kræ­ver, og det pas­ser ind. Vi skal over­ve­je, hvor­dan vi pas­ser i det bil­le­de frem­over, « si­ger Poul Martin Bon­de.

Nu står kon­kur­ren­cen nær­me­re om, hvad gæ­ster­ne skal op­le­ve

Poul Martin Bon­de, tals­mand

Smuk­fest set fra oven tors­dag. De for­vok­se­de øldå­ser til høj­re er en form for ho­tel.

Fo­to: Axel Schi­øtt

Tals­mand for Skan­der­borg Festi­va­len Poul Martin Bon­de er ik­ke så op­ta­get af at sco­re kas­sen. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.