Funky Mo­le­ko i top­form

Bar­ba­ra Mo­le­ko Bø­ge­s­ce­ner­ne, tors­dag **** **

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

For et år si­den blev Bar­ba­ra Mo­le­ko in­vi­te­ret på Bø­ge­s­ce­ner­ne af Poul Krebs i si­len­de regn. Hun sang med på den udø­de­li­ge ’ Så­dan no­gen som os’, som hun gjor­de det i tv- pro­gram­met ’ Top­pen af pop­pen’. I dag var det vendt på ho­ve­d­et. Mo­le­ko in­vi­te­re­de Krebs på sce­nen un­der sin kon­cert – i ba­gen­de solskin. San­gen var dog sta­dig den sam­me.

Mø­det med Krebs be­ty­der åben­lyst me­get for den 29- åri­ge Mo­le­ko. Til­sy­ne­la­den­de bå­de kunst­ne­risk og men­ne­ske­ligt.

Som per­for­mer er Bar­ba­ra Mo­le­ko et skønt, char­me­ren­de og umid­del­bart liv­styk­ke, der læg­ger he­le sit hjer­te ( og ind imel­lem røv) i sin per­for­man­ce. What you see is what you get.

Mo­le­kos ægt­hed kan min­de lidt om den til­sva­ren­de hos Ni­na Si­mo­ne, som jeg har læst skul­le væ­re et for­bil­le­de for den dan­ske san­ge­r­in­de. Og som p. t. op­træ­der i en ny do­ku­men­tar­fi lm på Net­fl ix.

Funk fra bun­den af sjæ­len

Fak­tisk al­le­re­de i før­ste num­mer var der en ener­gi, som, bå­ret af Mo­le­kos mar­kan­te, na­sa­le stem­me, gav mu­sik­ken punch. Så­dan fort­sat­te det langt hen ad vej­en.

’ Gør mig lyk­ke­lig’ er en la­ber, smoo­th sag på ’ Bapsz’. Her på ste­det gav hun og ban­det det en helt an­den rå ner­ve, igen med Mo­le­kos sang som dri­ve. Nog­le kal­der det ’ Ind og ud’ Ma­rie Keyin­spi­re­ret, selv­om det nok sna­re­re træk­ker på de sam­me soul­fyld­te kil­der som nog­le af Keys num­re. Men hvor Keys mis­sion me­get er hi­sto­ri­en om at ac­cep­te­re og læ­re det­te her­sens ’ dans’, er Mo­le­kos ud­gangs­punkt det stik mod­sat­te.

Hun har dan­sen, the funk, i sig.

Læs he­le an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.