Fra dybt mør­ke til lys

Char­lize Theron har en tragisk fa­mi­lie­bag­grund , hvor hen­des mor dræb­te hen­des far

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

I dag bli­ver Char­lize Theron 40 år. I snart halv­de­len af sit liv har Theron im­po­ne­ret i Hol­lywood. Mest ros og den stør­ste pris fi k hun for den rolle, hvor hun på al­le må­der var grim­mest.

Den syd­afri­kan­ske sku­e­spil­ler er vok­set op som ene­barn på en farm lidt uden for Jo­han­nes­burg. Gen­nem he­le sin barn­dom fun­ge­re­de far­men som e n slags re­fu­gi­um for til­ska­de­kom­ne dyr, og Char­lize har ta­get li­den­ska­ben for dyr med sig. Det hed­der sig, at hun al­drig har min­dre end fem hunde der­hjem­me.

I en pe­ri­o­de dan­se­de hun ved Joff rey bal­let­ten i New York, men skift ede spor, da hen­des fo­to­mo­de­lud­se­en­de åb­ne­de for, at hun kun­ne ind­spil­le re­k­la­me­fi lm for bl. a. Axe og Mar­ti­ni i mo­de­ho­vedstæ­der som Mila­no og Pa­ris.

Oscar for mor­der­rol­le

Se­ne­re har hun er­klæ­ret sig glad for, at en knæska­de sat­te en stop­per for bal­let­ten, for el­lers var hun al­drig ble­vet sku­e­spil­ler. In­spira­tio­nen har hun hen­tet fra Eliza­beth Tay­l­or i ’ Hvem er ban­ge for Vir­gi­nia Wolf?’, Ro­bert De Niro i ’ Taxi Dri­ver’ og Dustin Hoff man i ’ Mid­night Cow­boy’.

Char­lize Theron vandt en Oscar for sin rolle i ’ Mon­ster’ i 2004, hvor hun spil­le­de ver­dens før­ste kvin­de­li­ge se­ri­e­mor­der, Aileen Wuornos. Hun er­næ­re­de sig som prosti­tu­e­ret på Fl­o­ri­das øde mo­tor­ve­je, hvor kun­der­ne over­ve­jen­de var last­bil­chauff ører. Den før­ste mand, hun skød, var en per­vers volds­mand, der iføl­ge mor­de­ren selv vil­le vold­ta­ge - og må­ske end­da myr­de hen­de. I alt myr­de­de Wuornos seks mænd i lø­bet af 1989 og 1990.

Sku­e­spil iste­det for te­ra­pi

» Jeg var me­get be­æ­ret over, at en in­struk­tør kom til mig med den slags ma­te­ri­a­le. Sæd­van­lig­vis får jeg kun mu­lig­hed for at læ­se så­dan­ne ma­nuskrip­ter og for­sø­ger der­eft er at slå dø­re­ne ind for at kom­me i be­tragt­ning. At væ­re sku­e­spil­ler med så mørkt et ma­te­ri­a­le som ’ Mon­ster’ er hårdt og kan væ­re som en ren­sel­se. I ste­det for at gå i te­ra­pi kan jeg ar­bej­de. På den må­de er jeg hel­dig, « sag­de Char­lize Theron, der den­gang og­så var med­pro­du­cent på fi lmen.

Da hun vandt sin Oscar­sta­tu­et­te, tak­ke­de en me­get rørt Char­lize Theron sin mor igen og igen, og det var der en god grund til.

Therons far var al­ko­ho­li­ker og blev oft e ube­reg­ne­lig og ond, når han drak. Han yd­my­ge­de hen­de ver­balt. En aft en i ju­ni 1991 hav­de Char­les væ­ret på en af si­ne utal­li­ge druk­tu­re, og Char­lizes mor, Ger­da, vid­ste, at det kun­ne be­ty­de bal­la­de. Hun for­be­red­te sig der­for på det vær­ste. I et land som Sydafrika, hvor al­le har vå­ben, lå for­be­re­del­sen i, at hun fandt sit sky­de­vå­ben frem. Da fa­de­ren med råb og trus­ler om, at han vil­le dræ­be bå­de sin ko­ne og dat­ter, be­gynd­te at sky­de ind gen­nem den lå­ste ho­ved­dør, skød mo­de­ren tilbage - og dræb­te ham.

Char­lizes mor blev al­drig dømt for dra­bet - og kort eft er fa­mi­lied­ra­ma­et for­lod Char­lize Theron hjem­lan­det Sydafrika. Hun drog til Eu­ro­pa, hvor hun eft er en kar­ri­e­re som mo­del i re­k­la­me­fi lm lang­somt be­gynd­te at ar­bej­de sig op på det store lær­red.

Frygt­løs

På det store lær­red kan Theron be­gå sig i al­le gen­rer, og hun har en frygt­løs­hed, der over­går, hvad man kan for­ven­te af en tid­li­ge­re fo­to­mo­del.

Hun har få­et os til at gri­ne i ’ Eight Mil­li­on Ways to Die’ for et par år si­den, hun kør­te stærkt med ele­gan­ce og glimt i øjet i ’ The Ita­li­an Job’, og hun over­tog slet og ret den ny­e­ste ’ Mad Max: Fury Ro­ad’, selv om hun spil­le­de over for den al­tid me­get kon­cen­tre­re­de Tom Har­dy. Så me­get, så det blev Therons fi lm.

Char­lize Theron til­træk­ker sig som ho­ved­re­gel ho­ved­par­ten af op­mærk­som­he­den, og det bli­ver hun for­hå­bent­lig ved med i man­ge år end­nu.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.