Det sid­ste kup ...

BT - - TV - ACTION 09: 50 13: 15 18: 20 08: 05 11: 45 15: 00 16: 50 21: 00 22: 40 00: 45- 06: 00 19: 40

Den char­me­ren­de mester­ty v Max Bur­dett og hans med­sam­men­s­vor­ne, Lo­la, rej­ser til den idyl­li­ske Pa­ra­di­se Island på Ba­ha­mas for at ny­de li­vet, eft er at de har få­et af­sat de­res se­ne­ste byt­te – en af de tre Na­po­leon- di­a­man­ter, der er ad­skil­li­ge mil­li­o­ner værd. Max og Lo­la ser frem til at kun­ne ny­de de­res fe­rie på før­ste klas­se, men desvær­re er den ar­bejd­s­om­me FBI- agent Stan Lloyd li­ge i hæ­le­ne på dem. Lloyd har i åre­vis jag­tet mak­ker­par­ret, men på forun­der­lig vis er det al­tid lyk­ke­des Max og Lo­la at und­gå lovens lange arm. Max og Lo­la på­står, at de er gå­et på pen­sion, men det tror Stan ik­ke på. I ste­det er han over­be­vist om, at de plan­læg­ger at stjæ­le den tred­je Na­po­leon- di­a­mant, der snart an­kom­mer til øen i for­bin­del­se med en ud­stil­ling. Di­a­man­ten, der er ble­vet fj er­net fra Na­po­leons sa­bel, er en af de stør­ste fejl- fri di­a­man­ter i ver­den med en an­slå­et vær­di på om­kring 70 mil­li­o­ner dol­lars. Da Stan ik­ke har nog­le juri­di­ske be­fø­jel­ser på Pa­ra­di­se Island, slår

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: han sig sam­men med den lo­ka­le be­tjent Sop­hie for at få sko­v­len un­der Max og Lo­la. ( TV 2)

( T) Høj­en. En­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. Re­u­ni­on in Fran­ce. Amr. dra­ma fra 1942.

( T) Ope­ra­tion Crossbow. Ame­ri­kansk- en­gelsk krigs­dra­ma fra 1965. ( T) Hen­des ni mænd. Amr. mu­si­cal fra 1949.

( T) For­år i luf­ten. Amr. mu­si­cal fra 1948. ( T) San Se­ba­sti­an. Fransk- ita­li­ensk actionfilm fra 1968. ( T) Ban­dit­ten fra Me­xi­co. Amr. western fra 1953.

( T) Hæv­ne­ren fra Okla­ho­ma. Amr. western fra 1939. ( T) Vest for Mis­souri. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Op­gør i un­der­ver­de­nen. Ame­ri­kansk thriller fra 1973. Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969. Nat- tv.

Di­a­mant­ty ven Max ( Pi­er­ce Bros­nan) får hjælp af den smuk­ke Lo­la ( Sel­ma Hay­ek) i den ame­ri­kan­ske even­ty rko­me­die ” Aft er The Sun­set” fra 2004.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.