101 DA­GE I FLÅ­DE OVER STIL­LE­HA­VET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 68 år si­den 1947:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har go­de be­tin­gel­ser i for­bin­del­se med dit ar­bejds­liv, hvor der i dag sker nog­le ting, som kan for­bed­re det. Du er i vil­dre­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du er helt ek­stremt følsom, sen­si­tiv, sår­bar og nær­ta­gen­de i dag. Det er vig­tigt, at du ik­ke ta­ger det, som an­dre si­ger per­son­ligt. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du til­la­der dig selv at fø­re dig frem, bå­de ar­bejds­mæs­sigt og pri­vat, jo bed­re vil­kår vil du kun­ne ska­be for din frem­tid. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er sær­lig fo­kus på al slags kom­mu­ni­ka­tion. Det er vig­tigt, at du ik­ke ta­ger alt, hvad du hø­rer, for go­de va­rer. Du er mistænk­som og kri­tisk. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Da­gens aspek­ter be­ty der, at du er ek­stra følsom og sår­bar. Husk, at du ik­ke skal ta­ge ting per­son­ligt. Husk og­så at sæt­te græn­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du stort set kan få lov til at pas­se dig selv og di­ne for­hån­den­væ­ren­de dag­li­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger et par spæn­din­ger i for­bin­del­se med kom­mu­ni­ka­tion. Det er vig­tigt, at du ik­ke un­der­skri­ver no­get, som du ik­ke er helt sik­ker på. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en. Det er vig­tigt, at du får sat de rig­ti­ge græn­ser og ik­ke til­la­der an­dre at gå over di­ne græn­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****

78). ( Svær 53). ( Mid­del 10). ( Nem

Thor Hey­er­da­hl og hans fem­mands­be­sæt­ning når med Kon- Tiki- tøm­mer­flå­den Fransk Po­ly­nesi­en ef­ter at ha­ve rejst over 7.000 km på 101 da­ge på tværs af Stil­le­ha­vet. Det lyk­ke­des Thor Hey­er­da­hl at be­kræf­te sin te­o­ri om, at fol­ke­van­drin­gen til Po­ly­nesi­en kun­ne væ­re sket fra Sy­da­me­ri­ka. Ar­kiv­fo­tos: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.