BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV- GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Chri­sti­a­nas børn’

Do­ku­men­tar Chri­sti­a­nia har ek­si­ste­ret i snart 45 år, men det er sjæl­dent, man kom­mer in­den­for mu­re­ne, med­min­dre det er tv med ja- hat­ten på. Nu vi­ser DR en do­ku­men­tar, hvor bør­ne­ne af de før­ste hip­pi­er kon­fron­te­rer de­res for­æl­dre med vir­ke­lig­he­den, set fra bør­ne­høj­de, og for­tæl­ler om skyg­ge­si­den af even­ty­ret.

DR1 MANDAG 20.30

MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL Fod­bol­dre­dak­tør

Sport En­de­lig be­gyn­der en af de store liga­er igen, og så er det end­da min fa­vo­rit­tur­ne­ring uden for Dan­mark – Pre­mi­er League. Jeg kun­ne godt fi nde på først at snup­pe Man­che­ster Uni­ted-Tot­ten­ham for hen på aft enen at fort­sæt­te med Chel­sea-Swan­sea på sam­me ka­nal. MAN. UTD- TOT­TEN­HAM 6’ EREN KL. 13.45

KIR­STEN ER­LENDS­SON Jour­na­list

’ Hjem­me i Dan­mark’

Livs­stil Nu ta­ger Ce­ci­lie Frøkjær fat på en ny se­rie livs­stilspro­gram­mer, der bli­ver TV2s svar på ’ Ken­der du ty­pen’. Jeg hå­ber, at der bå­de bli­ver tid til at tæn­ke nær­me­re over, hvor ens og al­li­ge­vel for­skel­li­ge vi er i det­te land, når det gæl­der os gan­ske al­min­de­li­ge dan­ske­re – og tid til et lil­le grin.

TV2 TIRS­DAG KL. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.