På be­søg hos dan­sker­ne

Ce­ci­lie Frøkjær dra­ger ud i lan­det sam­men med to hold eks­per­ter for at se nær­me­re på dan­sker­nes sær­he­der

BT - - TV- GUIDE - ’ HJEM­ME I DAN­MARK’ TV2 TIRS­DAG 20.00 Kir­sten Er­lends­son ke@bt.dk

Ce­ci­lie Frøkjær stik­ker næ­sen in­den­for hos fa­mi­li­en Vil­lad­sen i Hor­sens i det al­ler­før­ste pro­gram af TV2s nye livs­stilspro­gram ’ Hjem­me i Dan­mark’.

Og det er helt bog­sta­ve­ligt et po­rtræt af dan­ske­re rundt om i lan­det. De får be­søg af Ce­ci­lie Frøkjær og to hold eks­per­ter, der skal for­sø­ge at fin­de lig­he­der og sær­he­der. En god co­ck­tail af livs­stil, qu­iz og re­gu­lær vi­den, som Ce­ci­lie Frøkjær selv si­ger det.

» Selv om vi kun er fem mil­li­o­ner men­ne­sker på et be­græn­set an­tal kva­drat­ki­lo­me­ter, er der ba­re stor for­skel på os, og det er smad­der­sjovt at sæt­te fo­kus på. For ek­sem­pel prø­ver vi at fin­de ud af, hvor­for de er al­ler­mest vil­de med rap i Hor­sens, « for­tæl­ler Ce­ci­lie Frøkjær.

» Helt grund­læg­gen­de er der to hold eks­per­ter, der be­sø­ger fa­mi­li­er for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark sam­men med mig. Un­der be­sø­ge­ne læ­rer vi bå­de fa­mi­li­en at ken­de, men og­så he­le den egn, de bor i, og vi ser på, hvad de har til fæl­les med re­sten af Dan­mark, men og­så, hvad der ad­skil­ler dem fra an­dre. «

Nys­ger­rig­he­den får lov til at væ­re den rø­de tråd.

» Det har væ­ret sjovt at kom­me ind i så man­ge for­skel­li­ge hjem og hos så for­skel­li­ge men­ne­sker og så ha­ve fi­re dyg­ti­ge eks­per­ter med. De er ret skar­pe og ser ting, som jeg ik­ke selv kan se, og som jeg tæn­ker, at se­er­ne hel­ler ik­ke kan se. «

Det har væ­ret sjovt at kom­me ind i så man­ge for­skel­li­ge hjem og hos så for­skel­li­ge men­ne­sker Tv- vær­ten Ce­ci­lie Frøkjær

Ce­ci­lie Frøkjær har al­li­e­ret sig med to hold livs­stil­s­eks­per­ter: Chri­sti­an Grau, Kri­sti­na Tøn­ne­sen, Ol­ga Ba­sti­an og Si­mon Engstrøm i den nye livs­stils­se­rie. Fo­to: Mads Kjær Ca­stil­lo/ TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.