Chri­sti­a­ni­as børn be­ret­ter

BT - - TV- GUIDE - Ind­gan­gen til frista­den Chri­sti­a­nia, fo­to­gra­fe­ret i 1976. Fo­to: Scan­pix

Det er snart 45 år si­den, at de før­ste hip­pi­er ind­t­og Bå­ds­mands­ga­des ka­ser­ne på Chri­sti­ans­havn og om­døb­te den til frista­den Chri­sti­a­nia. Nu for­tæl­ler de før­ste børn, der vok­se­de op i hjer­tet af København, om de­res op­le­vel­ser og om skyg­ge­si­den af de gla­de hip­pie­da­ge, som vir­ke­lig­he­den tog sig ud i bør­ne­høj­de. De for­sø­ger at kon­fron­te­re de­res for­æl­dre med de ube­ha­ge­li­ge op­le­vel­ser og ta­bu­er, der er ble­vet lagt låg på gen­nem he­le Chri­sti­a­ni­as hi­sto­rie, for­di det ik­ke pas­se­de ind i glans­bil­le­det. ’ CHRI­STI­A­NI­AS BØRN – SKYG­GE­SI­DEN AF EVEN­TY­RET’ DR1 MANDAG 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.