LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk dra­ma fra 1981. ( Cha­ri­ots of Fi­re) En jø­disk in­tel­lek­tu­el, en skotsk mis­sio­nær og en ade­lig le­ve­mand er lø­be­re på det bri­ti­ske at­le­tik­hold ved OL i Pa­ris 1924. Viljen til sejr er fæl­les for dem, men i øv­rigt er de­res be­væg­grun­de for at del­ta­ge højst for­skel­li­ge. Med­vir­ken­de: Eric Lid­dell: Ian Char­le­son, Harold M. Abra­hams: Ben Cross og An­drew Lindsay: Ni­gel Ha­vers. In­struk­tion: Hugh Hud­son. DR1 kl. 16.15 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1996. ( 101 Dal­ma­ti­ans) Kort ef­ter Ro­ger og Anita er flyt­tet sam­men, får de­res to dal­mat­i­ne­re, Pongo og Per­le, hval­pe. Lyk­ken for­styr­res dog af Ani­tas chef, Cru­el­la De Vil, som drøm­mer om en stor dal­mat­i­ner­pels. Ro­ger og Anita læg­ger ik­ke fri­vil­ligt hval­pe til Cru­el­las pla­ner, men hen­des to skum­le hjæl­pe­re me­ner nok, de kan skaf­fe og hol­de styr på en flok hund­e­hval­pe. Med­vir­ken­de: Cru­el­la De Vil: Glenn Clo­se, Ro­ger: Jeff Da­ni­els og Jas­per: Hugh Laurie. In­struk­tion: Step­hen He­rek. DR1 kl. 20.00 En­gelsk actionfi lm fra 1981. ( For Your Ey­es On­ly) Et bri­tisk spions­kib for­klædt som fi­ske­traw­ler få ved et uheld en mi­ne i net­tet og syn­ker i lø­bet af få øje­blik­ke. In­gen om­bord­væ­ren­de over­le­ver den vold­som­me eks­plo­sion. Og hvad vær­re er – om­bord på ski­bet be­fin­der sig en avan­ce­ret com­pu­ter kal­det ATAC, der kan sty­re af­fy­rin­gen af atom­mis­si­ler. Ja­mes Bond må der­for straks bjær­ge ma­ski­nen, in­den rus­ser­ne få fin­gre i den og sæt­ter he­le ver­den i brand. Med­vir­ken­de: Ja­mes Bond: Ro­ger Mo­o­re, Me­li­na Ha­ve­lo­ck: Ca­ro­le Bou­quet og Ari­stot­le Kri­sta­tos: Juli­an Glover. In­struk­tion: Jo­hn Glen. TV 2 kl. 22.40 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 2004. ( Spi­der- Man 2) Pe­ter Par­ker prø­ver på at fin­de ba­lan­cen mel­lem li­vet som uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de og som su­per­helt. Pe­ters liv bli­ver yder­li­ge­re kom­pli­ce­ret, da den nye fjen­de Ot­to Octavi­us duk­ker op. Ot­to Octavi­us er ik­ke en helt nor­mal fjen­de, og Spi­der­Man bli­ver hur­tigt fan­get i et net af even­tyr­li­ge di­men­sio­ner. Med­vir­ken­de: Spi­der- Man: To­bey Magu­i­re, Mary Ja­ne Wat­son: Kir­sten Dunst og Dr. Ot­to Octavi­us: Al­fred Mo­li­na. In­struk­tion: Sam Rai­mi. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1994. ( Whi­te Mi­le) Dan Cut­ler er di­rek­tør for et re­k­la­me­bu­reau. Hvert år ta­ger han le­del­se og kli­en­ter med på over­le­vel­ses­tur for at skær­pe de­res kon­kur­ren­ce­in­stink­ter og styr­ke holdån­den. I år skal hans grup­pe dyr­ke whi­te- wa­ter raf­ting på en af Nor­da­me­ri­kas far­lig­ste flod­stræk­nin­ger. En tur, der ud­vik­ler sig ka­ta­stro­falt – og en­der med et sags­an­læg mod Cut­lers bu­reau. Med­vir­ken­de: Dan Cot­ler: Alan Al­da, Ja­ck Rob­bins: Pe­ter Gal­lag­her og Ni­ck Ka­ras: Ro­bert Log­gia. In­struk­tion: Ro­bert But­ler. DR2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2008. ( Se­mi- Pro) Ame­ri­ka, 1970’ er­ne. Ba­sket­ball er op­delt i to for­bund, men skal sam­les un­der NBA, og så får show­man­den Ja­ck­ie Moon, som er ejer, træ­ner og spil­ler for det dår­lig­ste hold i det dår­lig­ste for­bund, travlt med at red­de sit hold og kom­me med i NBA. Ja­ck­ie er des­pe­rat, da han kun har én stjer­ne­spil­ler på sit hold, som ik­ke er me­get for teamwork samt fle­re spil­le­re, hvis spil­ler­kar­ri­e­rer syn­ger på sid­ste vers, så han iværk­sæt­ter en plan med vil­de shows og sen­sa­tio­nel­le PR- stunts for at red­de hol­det og en plads i den sport, han el­sker så højt. Med­vir­ken­de: Ja­ck­ie Moon: Will Fer­rell, Mo­nix: Woo­dy Har­rel­son og Lynn: Mau­ra Ti­er­ney. In­struk­tion: Kent Al­ter­man. TV 2 Zulu kl. 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.