Sæ­son­pre­mi­e­re

BT - - TV -

Pre­mi­er League- sæ­so­nen sky­des i gang med et op­gør mel­lem to af de hold, der for­ven­tes at spil­le med i top­pen af ræk­ken, når Man­che­ster Uni­ted ta­ger imod Chris ti­an Erik­sen og Tot­ten­ham. Beg­ge hold har for­stær­ket sig op til sæ­so­nen, så det teg­ner til en tæt og in­tens sæ­son­pre­mi­e­re på Old Traff ord. Fod­bold 6' eren: 13.00 og TV3+: 13.45

To Tom el­sker sit sø­de liv med mas­ser af f k kvin­der og ufor­plig­ten­de sex, men da hans bed­ste ven Han­nah ven­der hjem fra Skot­land med en kom­men­de æg­te­mand, går det op for ham, at han el­sker hen­de. Hun be­der Tom om at væ­re bru­des­vend, og det ac­cep­te­rer han, og går ak­tivt ind i for­be­re­del­ser­ne til bryl­lup­pet, sam­ti­dig med at han læg­ger en plan for, hvor­dan han selv kan bli­ve Han­na­hs æg­te­mand. En ægte mand TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.