SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1986. ( Le­gal Eag­les) Da pres­sen op­da­ger, at en be­rømt ma­lers ud­flip­pe­de dat­ter har til­bragt nat­ten i an­kla­ge­ren Toms seng, bry­der hel­ve­de løs. For mor­ge­nen der­på bli­ver pi­gen an­kla­get for mord. Tom får spar­ket, og han al­li­e­rer sig nu med for­sva­re­ren Lau­ra, som til­fæl­dig­vis er en dej­lig dame. Med­vir­ken­de: Tom Lo­gan: Ro­bert Red­ford, Lau­ra Kel­ly: De­bra Win­ger og Chel­sea Dear­don: Daryl Han­nah. In­struk­tion: Ivan Reit­man. DR1 kl. 15.40 Svensk dra­ma fra 2010. ( I rym­den finns in­ga känsl­or) Da Sams kæ­re­ste slår op med ham, bli­ver han de­pri­me­ret. For at få ham i bed­re hu­mør be­slut­ter hans kejte­de bror Si­mon, der li­der af As­per­gers syn­drom, sig for at fin­de en ny kæ­re­ste til Sam. Det vi­ser sig at væ­re en del me­re be­svær­ligt, end Si­mon umid­del­bart reg­ne­de med. Med­vir­ken­de: Si­mon: Bill Skars­gård, Sam: Martin Wall­ström og Fri­da: So­fie Ha­milt­on. In­struk­tion: An­dreas Öh­man. TV 2 kl. 02.10 Ame­ri­kansk bok­se­fi lm fra 1975. ( Hard Ti­mes) Den få­mæl­te Cha­ney kla­rer sig igen­nem 30’ er­nes de­pres­sion ved at ud­kæm­pe il­le­ga­le bok­se­kam­pe uden hand­sker. Cha­ney bli­ver op­da­get af bok­se­pro­mo­to­ren Spe­ed, som plan­læg­ger at sæt­te ham op mod Lou­i­si­a­na- meste­ren Jim Hen­ry, der er me­get stør­re end Cha­ney. Men den stør­ste trus­sel mod Cha­ney ven­ter uden for bok­se­rin­gen. Med­vir­ken­de: Cha­ney: Char­les Bron­son, Spe­ed: Ja­mes Co­burn og Lu­cy Simp­son: Jill Ire­land. In­struk­tion: Wal­ter Hill. DR2 kl. 17.40 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2006. ( Tal­la­de­ga Nights: The Bal­lad of Ri­cky Bob­by) Ra­cer­kø­re­ren Ri­cky Bob­by er ver­dens hur­tig­ste på fi­re hjul og en af de stør­ste NA­SCAR- kø­re­re gen­nem ti­der­ne. Han har alt det, som en ra­cer­kon­ge kan øn­ske sig: Mas­ser af pen­ge, et skrum­mel af en luksus­vil­la og en se­xet ko­ne ( Les­lie Bi­bb). Men da den flam­boy­an­te og skrup­s­kø­re fran­ske for­mel 1- kø­rer Je­an Girard træ­der ind på sce­nen og be­gyn­der at vin­de over Ri­cky, mi­ster den tid­li­ge­re mester­kø­rer gejsten og bli­ver for­vand­let til et ner­vevrag. Med­vir­ken­de: Ri­cky Bob­by: Will Fer­rell, Re­e­se Bob­by: Gary Co­le og Jo­hn C. Reil­ly. In­struk­tion: Adam McKay. TV 2 Zulu kl. 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.