EN MAND­FOLK

Tho­mas Frank hyl­de­de hol­det eft er dra­ma­tisk 2- 2- kamp på Cy­pern, der send­te Brøndby vi­de­re i Eu­ro­pa League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Brøndby luk­ke­de for en stund mun­den på kri­ti­ker­ne, da de fi k 2- 2 ude mod Omo­nia i en kamp, der bød på rødt kort til Lukas Hra­decky i hans af­skedskamp, til­sku­eru­ro­lig­he­der og to køli­ge Puk­ki- kas­ser. Der­med er Brøndby vi­de­re i Eu­ro­pa League på reg­len om ude­ba­ne­mål.

» Det er det vil­de­ste, jeg har op­le­vet. Jeg sag­de til gut­ter­ne in­den kam­pen: Det her, det bli­ver en op­le­vel­se I al­drig glem­mer. Og det hav­de vi for­be­redt os på. Men før det bli­ver en for­tæl­ling værd at for­tæl­le, så skal man gå vi­de­re. At vi så gjor­de det på den her fuld­stæn­dig sinds­sy­ge må­de med to straff es­park, et rødt kort til vo­res må­l­mand og en mark­spil­ler på mål, det er jo helt vildt. Det var en kæm­pe mand­fol­ke-ind­sats, og der skal ly­de en stor ros til dren­ge­ne, « sag­de Tho­mas Frank til BT eft er kam­pen.

De hårdt­prø­ve­de Brønd­by­spil­le­re fi k en frem­ra­gen­de start på kam­pen, da Jo­han El­man­der eft er kun to mi­nut­ter spil­le­de Te­emu Puk­ki fri i dyb­den, der iskoldt ud­pla­ce­re­de Kost­as Pa­nayi i Omo­nia- må­let. En bed­re start kun­ne Tho­mas Frank end ik­ke i sin vil­de­ste fan­ta­si ha­ve tro­et på.

Brøndby- spil­ler­ne hav­de i da­ge­ne op til skæb­ne­kam­pen ta­get ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der i brug for at væn­ne sig til den cypri­o­ti­ske var­me. Så­le­des hav­de de træ­net med vin­ter­jak­ker og hu­er, og det så ind­led­nings­vis ud til at ha­ve den øn­ske­de eff ekt.

Straff es­park

Men der gik ik­ke lang tid, in­den Brøndby fi k en kold spand vand i ho­ve­d­et. Lukas Hra­decky, der spil­le­de sin sid­ste kamp for Brøndby, be­gik et klod­set straf­fes­park, som Omo­ni­as Cil­li­an She­ri­dan sik­kert ud­nyt­te­de. Der­med var stil­lin­gen 1- 1 eft er ba­re et kvar­ters spil.

Hjem­me­hol­det sad tungt på bol­den, mens Brønd­bys tak­tik var at spil­le bol­den op mod en iso­le­ret Te­emu Puk­ki på top­pen. Og den op­skrift lyk­ke­des på for­nem­me­ste vis få mi­nut­ter før pau­sen. Hra­decky spar­ke­de bol­den li­ge i pan­den på Jo­han El­man­der, der med end­nu en for­nem as­sist spil­le­de Te­emu Puk­ki i dyb­den, der ful­dend­te det for­nem­me op­spil ved at lob­be bol­den ele­gant i mål.

Bedst som man tro­e­de, at Brøndby kun­ne gå til pau­se for­an 2- 1, fi k Omo­nia i før­ste halv­legs over­tid til­kendt et me­get tyndt straff es­park, som Cil­li­an She­ri­dan sik­kert ud­nyt­te­de til pau­sestil­lin­gen 2- 2.

I an­den halv­leg fort­sat­te hjem­me­hol­dets pres, og Brøndby kom nær­mest ik­ke frem til chan­cer. Der var dog sta­dig mas­ser af dra­ma. Omo­nia fi k an­nul­le­ret et mål, og det fi k hjem­me­hol­dets fans til at ka­ste ting mod linje­vog­te­ren. Det be­tød, at kam­pen blev afb rudt i små 10 mi­nut­ter.

Da kam­pen blev gen­op­ta­get fi k Te­emu Puk­ki to kæm­pe mu­lig­he­der for at sco­re hat­tri­ck, men hans skud­for­søg blev red­det. I det sy­ven­de mi­nuts over­tid fi k Lukas Hra­decky på be­syn­der­lig­vis sit an­det gu­le kort for at træk­ke ti­den. Da Brøndby hav­de brugt si­ne tre ud­skift nin­ger end­te Fre­de­rik Holst på kas­sen. Brøndby- for­tet hold­te dog stand, og så kun­ne en vild ju­bel bry­de ud på Cy­pern.

Tho­mas Frank, Brøndby- træ­ner At vi så gjor­de det på den her fuld­stæn­dig sinds­sy­ge må­de med to straff es­park, et rødt kort til vo­res må­l­mand og en mark­spil­ler på mål, det er jo helt vildt

Der var dra­ma for al­le pen­ge­ne, da Brøndby spil­le­de sig vi­de­re i Eu­ro­pa League ef­ter 2- 2 på Cy­pern mod Omo­nia. Fo­to: EPA/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.