Brøndby vil ik­ke hand­le i før­ste om­gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MÅ­L­MAND SOLGT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Kam­pen mod AC Omo­nia Ni­co­sia blev Brøndby- må­l­mand Lukas Hra­deck­ys sid­ste tjans for klub­ben i den­ne om­gang.

Den fi nske ke­e­per ta­ger eft er vi­de­re i kar­ri­e­ren og skal age­re an­ker­mand for Ein­tra­cht Frank­furt i Bun­des­liga­en.

Ty­sker­ne be­ta­ler iføl­ge BTs op­lys­nin­ger 18 mil­li­o­ner kro­ner for Lukas Hra­decky, men hvis Brønd­bys fans hav­de hå­bet, at sal­get vil­le få sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech til at hen­te fl ere pro­fi ler ind, kan de godt tro om igen. er al­le sam­men trans­fer­belag­te. Og vi har jo og­så hen­tet Chri­sti­an ’ Gre­ko’ Jakob­sen fra Roskil­de. Der­til er Ron­nie Schwartz kom­met til, gan­ske vist på en le­je­aft ale, men det er en ek­stra ud­gift spost i vo­res se­tup, så det er ik­ke sand­syn­ligt el­ler i hvert fald ga­ran­te­ret, at vi skal fi nde en ny spil­ler, « si­ger Tro­els Bech, der dog skal hen­te en ny re­ser­ve­ke­e­per ind, når Fre­de­rik Røn­now skal væ­re første­må­l­mand i ste­det for Lukas Hra­decky.

Er ik­ke tvun­get

» Vi for­ven­ter ik­ke, at vi er tvun­get til at hen­te spil­le­re, men vi er i den grad he­le ti­den op­mærk­som­me på mar­ke­det og fø­ler os og­så klar, hvis det skul­le bli­ve ak­tu­elt, men li­ge nu er det ik­ke en kon­se­kvens af sal­get, at vi skal hen­te no­gen, an­det end at vi skal ha­ve en tred­je- må­l­mand til trup­pen, « si­ger han og til­fø­jer:

» Hvis du ser på vo­res trup, har vi li­ge nu 22 spil­le­re, og det er i øv­rigt uden de tre un­ge spil­le­re, som har få­et de­but for os, nem­lig Malt­he Jo­han­sen, Rezan Cor­lu og Da­ni­el Stück­ler. Så på den må­de er vi o. k. til­fred­se. Vo­res pro­blem er, at nog­le af vo­res bæ­ren­de spil­le­re ik­ke er til rå­dig­hed, men når de er det, har vi en trup, som i vo­res op­tik godt kan kon­kur­re­re om en tred­je­plads. «

Lukas Hra­decky har gre­bet en bold som Brøndby- må­l­mand for sid­ste gang. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.