FCK I EL- FI­A­SKO

FC København røg ud af kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League eft er et 3- 2- ne­der­lag hjem­me mod FK Jablo­nec fra Tjek­ki­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EL- KVAL., RE­TUR­KAMP Mål: 0- 1 T. Wag­ner ( 14.), 0- 2 J. Gre­gus ( 53.), 1- 2 N. Jør­gen­sen ( 72.), 1- 3 M. Po­spi­sil ( 83.), 2- 3 F. San­tan­der ( 88.) Sam­men­lagt: 3- 3. Jablo­nec går vi­de­re i kraft af reg­len om ude­ba­ne­mål en po­kal­ti­tel, hvis spil­ler­ne over­skyg­gen­de mål for FCK gør sig rig­tig uma­ge. nu.

Men en plads blandt de » Pres­set er nu på at vin­de stør­ste og bed­ste eu­ro­pæ­i­ske Su­per­liga­en, og så igen kom­klub­ber bli­ver det alt­så ik­ke me i grup­pe­spil­let. « til. Un­der­vejs i kam­pen blev

Og net­op det med at ret­te FCK re­du­ce­ret til 10 mand, da fo­kus mod at vin­de den hjemBenja­min Ver­bic fi k rødt kort li­ge liga men­te Stå­le Sol­bak­for brok. ken og­så, måt­te væ­re det alt- En udåd, som på in­gen må­de hjalp hold­kam­me­ra­ter­ne i den pres­se­de kamp for over­le­vel­se. Nog­le træ­ne­re vil­le nok ha­ve gi­vet de­res spil­le­re en ge­val­dig opsang.

Men Stå­le Sol­bak­ken syn­tes i ste­det, at dom­me­ren over­re­a­ge­re­de.

» Han ( Ver­bic, red.) sag­de ’ fuck off ’. Han si­ger det i en eks­plo­sion over, at han ik­ke fi k fris­park. Nog­le dom­me­re er hår­de­re om­kring så­dan no­get end an­dre, og der er nok sagt vær­re ting end det. Det var Benja­min Ver­bi­cs før­ste store eu­ro­pæ­i­ske kamp, og han har nok få­et nog­le læ­re­pen­ge, « sag­de Stå­le Sol­bak­ken.

Selv­om det ik­ke bli­ver til eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil, så un­der­stre­ge­de Stå­le Sol­bak­ken, at re­sul­ta­tet ik­ke får kon­se­kven­ser for bred­den i FCKtrup­pen.

FC København ram­le­de ind i en kæm­pe skuf­fel­se mod Jablo­nec fra Tjek­ki­et. Per Nils­son ( bil­le­det) fik en kæm­pe mu­lig­hed i kam­pens sid­ste se­kund for at la­ve om på det ke­de­li­ge exit fra Eu­ro­pa, men uden held. Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.