Da dansk fod­bold ram­te bun­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NI ÅR I træk kva­li­fi ce­re­de FC København sig til et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil, in­den fe­sten i aft es slut­te­de med en sløj kamp og et ne­der­lag til Tjek­ki­ets num­mer tre. Ni kva­li­fi ka­tio­ner på ti år er fl ot af FC København, der i den giv­ne pe­ri­o­de har sam­let su­verænt fl est po­int sam­men til dansk fod­bold, der uden FCK hav­de lig­get end­nu læn­ge­re ne­de på rang­li­sten end der midt i 20’ er­ne, hvor vi lig­ger nu.

Men det er næp­pe til­fæl­digt, at FC København net­op nu mis­ser sit før­ste grup­pe­spil i ti år, og det er un­der al­le om­stæn­dig­he­der me­get be­teg­nen­de for dansk fod­bolds øje­blik­ke­li­ge til­stand. FC KØBENHAVN HAR in­ve­ste­ret mas­sivt i at få sam­let et hold, der skul­le kun­ne ham­le op med stor­sat­sen­de FC Midtjylland og Brøndby, og ale­ne sid­ste år smed klub­ben hi­sto­ri­ske 129 mio. kr. i spil­ler­trup­pen. FC København lig­ner en su­veræn kom­men­de dansk me­ster, men desvær­re vi­ser den­ne og man­ge fo­re­gå­en­de sæ­so­ners rin­ge dan­ske præ­sta­tio­ner i Eu­ro­pa, at det på in­ter­na­tio­nalt plan ik­ke si­ger al­ver­den at væ­re Dan­marks bed­ste.

FC Midtjylland spil­le­de svagt hjem­me mod APOEL og fi k et dår­ligt ud­gangs­punkt in­den re­tur­kam­pen på Cy­pern. Randers kun­ne ik­ke sco­re på si­ne chan­cer og tab­te til El­fsborg, der lig­ne­de et dår­li­ge­re fod­bold­hold, og ja, nu kan selv ik­ke FC København be­sej­re Jablo­nec trods en 1- 0 sejr på ude­ba­ne. NÅ JA, EF­TER en fl ot fi ght lyk­ke­des det gan­ske vist Brøndby at hol­de fast i Dan­marks eu­ro­pæ­i­ske del­ta­gel­se i mindst en run­de end­nu, og det var skønt. Jeg bed neg­le og jub­le­de, da dom­me­ren en­de­lig fl øjte­de af. Men bag­grun­den var alt an­det end im­po­ne­ren­de.

Nok hav­de Tho­mas Frank lagt en ky­nisk tak­tik, og nok gav spil­ler­ne alt, men jeg tror hver­ken, det var så­dan, Brøndby hav­de øn­sket el­ler fo­re­stil­let sig in­den sæ­so­nen, at hol­det even­tu­elt skul­le spil­le sig vi­de­re mod Cy­perns tred­je­bed­ste hold. Det er i hvert fald langt fra den må­de, man har gi­vet ud­tryk for, at hol­det vil­le spil­le, og langt fra den må­de, Brøndby nu i to år har ar­bej­det på at få tin­ge­ne til at fun­ge­re. EF­TER DEN GO­DE pe­ri­o­de fra 2006/ 07 til 2010/ 11, hvor de dan­ske hold hvert år sam­le­de fl ere po­int end i no­gen af de se­ne­ste fem år, blev det hver­dag for de dan­ske klub­ber, der hav­de le­vet over ev­ne og nu mær­ke­de fi nanskri­sen.

Desvær­re er det ik­ke lyk­ke­des no­gen at kom­me oven­på, og i mens der blev talt pro­ces­ser, over­ha­le­de lan­de som Bel­gi­en, Tjek­ki­et, Schweiz, Is­ra­el, Cy­pern, Po­len, Ru­mæ­ni­en og Østrig os.

I dag er de et godt styk­ke for­an, og det er li­ge til at bli­ve i dår­ligt hu­mør af. En ny tur­ne­rings­struk­tur er på vej, og klub­ber­nes øko­no­mi- er ser sun­de­re ud end læn­ge, men lyk­ken er næp­pe gjort med det. Imens vi drø­ner ned ad rang­li­sten, kan vi kon­sta­te­re, at Bel­gi­en og Tys­kland hø­ster frug­ter­ne af de na­tio­na­le ta­lent­pro­gram­mer, der blev sat i gang i be­gyn­del­sen af årtu­sin­det. Skal vi la­de os in­spi­re­re? El­ler skal vi la­de græn­se­bom­me­ne væ­re ne­de, tro på vo­res egen selv­til­stræk­ke­lig­hed og hå­be på, at det he­le ven­der, hvis ba­re vi luk­ker øj­ne­ne læn­ge nok?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.