HUT­TE­LI­HUT PÅ DET STORE LÆR­RED

Klapsal­ver­ne og gri­ne­ne sad løst, da EM- hel­te­ne fra 1992 fik et smug­kig på fil­men om dem selv og dansk fod­bolds stør­ste stund – ’ Som­me­ren ’ 92’

BT - - SOMMEREN 1992 - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@sporten.dk Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@sporten.dk

Hvor var du den af­ten – den for­ry­gen­de af­ten? 26. ju­ni 1992. De fle­ste, der hav­de smidt ble­en i star­ten af halv­fem­ser­ne hu­sker præ­cis, hvor de var den lu­ne ju­ni­af­ten. Den af­ten, Dan­mark mod al­le odds blev eu­ro­pa­me­ster i fod­bold ef­ter en me­ri­te­ren­de sejr over na­bo­en og stormag­ten Tys­kland. Sch­mei­chel, Laud­rup, Povls­en og al­le de an­dre var na­tur­lig­vis sam­let på Nya Ul­le­vi i Göte­borg den af­ten. Dét sta­dion, hvor mirak­let kul­mi­ne­re­de med en vrist ramt li­ge i r…. og et spark, der via stol­pen – og må­ske hån­den – ka­no­ne­re­de Dan­mark i ekst­a­se og skab­te et iko­nisk øje­blik.

I af­tes var de sam­let igen. El­ler halv­de­len af dem var. Den­ne gang ik­ke på den grøn­ne plæ­ne, men i bi­o­gr­af­sa­lens mør­ke, hvor EM- hel­te­ne sam­men med de­res fa­mi­li­er over­væ­re­de fil­ma­ti­se­rin­gen af den uforg­lem­me­li­ge af­ten og da­ge­ne før og ef­ter – spil­le­fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’. Det ske­te til ly­den af bå­de hø­je grin og klapsal­ver fra sa­len.

» Det er en top­film. Der er man­ge, som vil se fil­men, der ik­ke hu­sker EM i 1992. De vil få et an­det ind­blik, end os, der var med til det. Men hi­sto­ri­en er den sam­me, « si­ger Lars Ol­sen, der i sin egen­skab af an­fø­rer løf­te­de EM- tro­fæ­et mod den sven­ske af­ten­him­mel som den før­ste for nu 23 år si­den.

» Jeg sad og fik lidt kul­de­gys­nin­ger ved at se nog­le af de klip fra den­gang. Så det var en god film, « sup­ple­rer en an­den af ho­ved­per­so­ner­ne fra Sve­ri­ge, Flem­m­ing Povls­en, der så sig selv bå­de jub­le og græ­de på det store, hvi­de lær­red.

Frem­vis­nin­gen af fil­men, der for re­sten af Dan­mark først slip­pes løs 27. au­gust, var en spe­ci­el for­pre­mi­e­re for EM- vin­der­ne, der i dag har ramt bå­de 40er­ne og 50er­ne i al­der. 1992 er lang tid si­den, men al­li­ge­vel har fol­ke­ne bag ’ Som­me­ren ’ 92’ ramt bå­de stem­nin­gen og ik­ke mindst ka­rak­te­rer­ne godt. I hvert fald iføl­ge de ’ rig­ti­ge’ ho­ved­per­so­ner, der for før­ste gang så sig selv po­rtræt­te­ret på film.

» Jeg hav­de ik­ke så stor en rolle i fil­men, som jeg hav­de i vir­ke­lig­he­den. Der var ik­ke no­gen replik­ker fra ham, der spil­le­de mig. Man er selv­føl­ge­lig lidt spændt på, hvor­dan man bli­ver tol­ket og frem­stil­let i en film med kunst­ne­risk fri­hed. Men jeg kom­mer godt fra fil­men, « si­ger Flem­m­ing Povls­en med et grin.

» Jeg sy­nes, ka­rak­te­rer­ne var okay. Det er jo klart, at der er man­ge ting at hu­ske på, når man skal ca­ste 20 spil­le­re. Men jeg sy­nes, de ram­te rig­tig godt, « ly­der det fra EM- top­sco­rer Hen­rik ’ Store’ Lar­sen.

Spil­ler­ne var sam­let på den ly­se­rø­de lø­ber i storma­ga­si­net Fi­elds’ nye bi­o­graf på Ama­ger og fejre­de ef­ter fil­men gen­sy­net på en re­stau­rant i København. Men især én per­son mang­le­de. Ho­ved­per­so­nen i fil­men og man­den bag en af de stør­ste dan­ske præ­sta­tio­ner i dansk sports­hi­sto­rie.

Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, der dø­de sid­ste år, var sav­net. Men li­ge så mærk­bart ’ Ri­car­dos’ fra­vær var til pre­mi­e­ren, li­ge så stor var den tid­li­ge­re land­stræ­ners til­ste­de­væ­rel­se i fil­men.

» Jeg sy­nes, det var godt at se Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen få den plads, han fortje­ner. Æres den, der æres bør. Det var og­så en svær pe­ri­o­de for ham, « si­ger Flem­m­ing Povls­en, in­den Lars Ol­sen run­der af.

» Po­in­ten i fil­men er den rig­ti­ge. Det er en film, der hædrer Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Selv­føl­ge­lig hædrer den og­så spil­ler­ne, men i sær­de­les­hed Ri­car­do. Det har han i al­ler­hø­je­ste grad fortjent. «

Flem­m­ing Povls­en for­an fil­mens pla­kat. Ul­rich Thom­sen

tro­ner i bag­grun­den som Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.