TAK – MEN NEJ TAK!

Den tid­li­ge­re FC Midtjylland- træ­ner Glen Rid­ders­holm har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger af­vist et til­bud fra DBU om at bli­ve U21- land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

Min­dre end en må­ned in­den det dan­ske U21- lands­hold spar­ker sæ­so­nen i gang med en test­kamp mod Tys­kland, står lan­dets stør­ste fod­bold­ta­len­ter fort­sat uden træ­ner.

Fra DBU er mel­din­gen, at det er vig­ti­ge­re at fin­de den ret­te sna­re­re end at fin­de en hur­tigt, men BT kan nu af­slø­re, at uni­o­nens an­sæt­tel­ses­ud­valg al­le­re­de har hen­vendt sig til kan­di­da­ter og få­et nej fra den, det al­ler­helst vil­le ha­ve: FC Midtjyl­lands tid­li­ge­re mester­træ­ner, Glen Rid­ders­holm.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tog DBU kon­takt til Rid­ders­holm for en må­ned si­den – alt­så blot to uger ef­ter, at han hav­de for­ladt job­bet i hjer­te­klub­ben FC Midtjylland.

Rid­ders­holm var dog ik­ke in­ter­es­se­ret i igen at bli­ve en del af DBU, hvor han tid­li­ge­re har væ­ret U17- træ­ner.

BT har væ­ret i kon­takt med Rid­ders­holm, men han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen. Tid­li­ge­re har han dog ud­talt, at han fort­sat ser sig selv som klub­træ­ner og ger­ne vil prø­ve sig af i ud­lan­det.

DBU ven­ter ger­ne

I DBU ud­send­te man i sid­ste uge en pres­se­med­del­el­se, hvor man­den med ho­ve­d­ansva­ret for at an­sæt­te en ny U21- land­stræ­ner, ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg, op­ly­ste, at tid­li­ge­re as­si­stent for Jess Thorup, Hen­rik Clau­sen, får an­sva­ret for U20- og U21- lands­hol­det, ind­til en ny land­stræ­ner er fun­det.

Flem­m­ing Berg af­vi­ser over­for BT at kom­men­te­re på kon­kre­te nav­ne og vil der­for hel­ler ik­ke ud­ta­le sig om hen­ven­del­sen til Glen Rid­ders­holm.

Han kan ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt si­ge, om han for­ven­ter af­kla­ring på land­stræ­ner­si­tu­a­tio­nen, in­den U21- lands­hol­det 8. ok­to­ber spil­ler sin før­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp til EM. Han hen­vi­ser ude­luk­ken­de til sin ud­ta- lel­se på DBUs hjem­mesi­de, hvor han ik­ke ude­luk­ker, at lands­holds­sæ­so­nen spar­kes i gang uden en ny U21- land­stræ­ner:

» Pro­ces­sen med at fin­de den kom­men­de U20/ U21træ­ner er i fuld gang. Det er af­gø­ren­de at fin­de en, der bå­de har for­stå­el­se for spil­lesti­len og ‘ Den Rø­de Tråd’ – og ar­bej­det med un­ge spil­le­re. Vi ven­ter ger­ne lidt læn­ge­re på den ret­te kan­di­dat. I mel­lem­ti­den har vi nog­le rig­tig dyg­ti­ge U- træ­ne­re, der kan ta­ge over til de før­ste U21- kam­pe i sep­tem­ber, hvis der ik­ke skul­le lig­ge en af­kla­ring in­den da, « si­ger ta­len­t­ud­vik­lings­che­fen til dbu. dk.

Vi­ka­ren er klar

Ud­over an­sva­ret for at an­sæt­te en ny U21- land­stræ­ner sid­der Flem­m­ing Berg og­så med i det ud­valg, der skal an­sæt­te en ny A- land­stræ­ner.

Fle­re kil­der, som BT har talt med, spe­ku­le­rer i, om DBU ven­ter med an­sæt­tel­sen af en ny U21- land­stræ­ner, til man og­så har en A- land­stræ- ner på plads, men hel­ler ik­ke det, vil Flem­m­ing Berg kom­men­te­re.

Flem­m­ing Berg, vil det ik­ke væ­re pro­ble­ma­tisk, hvis der ik­ke er an­sat en U21- land­stræ­ner, når man skal i gang med kva­li­fi­ka­tio­nen til EM?

» Jeg må hen­vi­se til det, jeg sag­de på dbu. dk. Jeg har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. «

Ind­til vi­de­re er det alt­så tid­li­ge­re OB- træ­ner og nu­væ­ren­de U18- land­stræ­ner, Hen­rik Clau­sen, der pas­ser bu­tik­ken, og det er han og­så klar til at gø­re per­ma­nent, hvis mu­lig­he­den skul­le op­stå:

» Det vil­le jeg væ­re me­get in­ter­es­se­ret i, « si­ger han, men af­vi­ser sam­ti­dig, at og­så han skul­le ha­ve få­et til­bud­det.

Vi ven­ter ger­ne lidt læn­ge­re på den ret­te kan­di­dat

Flem­m­ing Berg, Te­len­t­ud­vik­lings­chef hos DBU til dbu. dk

Glen Rid­ders­holm har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tak­ket nej til job­bet som U21- land­stræ­ner. Der er dog in­gen pa­nik i DBU, der ger­ne ven­ter i lang tid på den ret­te mand til job­bet. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.