’ MIN MOR HJALP MIG VI­DE­RE’

Rik­ke Møl­ler var i kri­se, men så tog hen­des mor af­fæ­re. I dag kan hun få op­rejs­ning for ned­t­u­ren på 100 me­ter bryst og bli­ve ver­dens­me­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OVER­SKUD Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk Fo­to: AFP

Hvem går man til, når man er længst ne­de? Når fø­lel­ser­ne er ved at eks­plo­de­re, og det he­le fru­stre­rer.

For man­ge vil sva­ret nok væ­re mor. Og­så for Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, der i går svøm­me­de sig i fi­na­len i 200 me­ter bryst og nu lig­ner en guld­fa­vo­rit.

Det er kun tre da­ge si­den, at tå­rer­ne pres­se­de sig på ef­ter fi­a­sko­en i 100 me­ter bryst.

» Hvad er det, jeg skal gø­re?, « ud­brød hun og ud­van­dre­de hur­tigt. Løs­nin­gen kom fra Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens mor. Skuf­fel­sen skul­le smi­des ud. I bog­sta­ve­lig­ste for­stand. Der skul­le vi­skes ud in­den næ­ste ud­for­dring.

Det for­tal­te en over­skud­s­ramt og stors­mi­len­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen i af­tes ef­ter sin se­mi­fi­na­le­tid, der var den bed­ste af al­le.

» Jeg mød­tes med mi­ne for­æl­dre, og min mor blev hur­tigt enig med sig selv og der­med mig, at jeg skul­le ta­ge min dår­li­ge op­le­vel­se fra 100 me­te­ren, put­te den ned i en sort sæk sam­men med al­le de an­dre hal­ve og lidt skid­te op­le­vel­ser, bin­de en or­dent­lig knu­de på den, og når jeg så kør­te over bro­en til ho­tel­let, li­ge smi­de po­sen i Ka­zanka flo­den. Det var det, der ske­te. «

Ko­ven­ding

Og hvor det dog vir­ke­de. Al­le­re­de ef­ter gårs­da­gens mor­gen­løb var man­da­gens tri­ste hu­mør vendt til glæ­de. At Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens vær­ste ri­val på det tids­punkt sam­ti­dig højst over­ra­sken­de var rø­get ud, ska­de­de nok hel­ler ik­ke.

Over­sku­det fort­sat­te un­der se­mi­fi­na­le­he­a­tet, som blev vun­det i ti­den 2.21,99 min., og der­ef­ter i pres­sezo­nen.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen fø­ler, hun har me­re at gi­ve af.

» Jeg tror selv­føl­ge­lig og­så på, der er me­re. Det er sta­dig en del fra min bed­ste tid, « sag­de hun og hen­vi­ste så til den stær­ke ja­pa­ner Kanako Wa­ta­na­be.

» Men det er jeg og­så sik­ker på, der er for mi­ne kon­kur­ren­ter. Hun ser jo li­ge så lidt for­pu­stet ud, som jeg gjor­de. «

Rik­ke Møl­ler kan glæ­de sig over at ha­ve det psy­ko­lo­gi­ske over­tag i

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen den du­el. Ved tre Ma­re No­strumstæv­ner i træk i ju­ni sat­te Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ja­pan­ske Wa­ta­na­be til vægs. Gør hun det igen i ef­ter­mid­dag klok­ken 17.25, bli­ver hun for­ment­lig ver­dens­me­ster. Og det vil hun.

» Jeg skal gø­re mit for det. Jeg er her i hvert fald for at prø­ve, « smi­le­de hun med en selv­be­vidst gri­mas­se.

Iføl­ge hen­de selv lig­ger nøg­len i at få styr på si­ne tan­ker, når hun med si­ne lange gli­den­de be­væ­gel­ser syn­ker un­der van­det i lø­be­ne. Det gør hun læn­ge­re tid end no­gen an­den i ræ­se­ne.

» Jeg skal ik­ke kom­me med al­le mi­ne tan­ker og ha­ve den­ne her lil­le mo­no­log in­de i ho­ve­d­et med mig selv. Jeg skal ba­re gå all in. «

» Der er så me­get glid i det her, så jeg kom­mer jo til at lig­ge og tæn­ke. Jeg hå­ber vir­ke­lig ba­re, jeg kan få de der skyklap­per på. «

Det hå­ber vi så, og så vil der for­ment­lig væ­re fle­re tå­rer at spo­re for den fø­lel­ses­la­de­de fynbo. Den­ne gang af glæ­de.

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen har få­et hu­mør og over­skud tilbage, og er i dag blandt guld- fa­vo­rit­ter­ne, når der svøm­mes fi­na­le i 200 me­ter bryst ved VM i Ka­zan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.