FRA ME­DAL­JER TIL ME­DI­CIN

VM- me­dal­je­vin­der Mie Ø. Ni­el­sen sår tvivl om svøm­me­frem­tid eft er OL næ­ste som­mer. Ud­dan­nel­se lok­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Blot 18 år, VM- me­dal­je­vin­der og godt i gang med en ka­non­kar­ri­e­re. Snart kan det væ­re slut for Mie Ø. Ni­el­sen.

Rygs­vøm­nings­spe­ci­a­li­sten, der har hen­tet dansk VM- bron­ze til Dan­mark i Ka­zan, sår tvivl om, hvor­vidt hun vil fort­sæt­te på fuld svøm­me­blus eft er OL i Rio næ­ste som­mer.

I en tid, hvor 27- åri­ge Je­a­net­te Ot­te­sen og Lot­te Fri­is nær­mer sig kar­ri­e­rens af­slut­ning, og 26- åri­ge Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen har yt­ret tan­ker om li­vet eft er svøm­mespor­ten, har Mie Ø. Ni­el­sen sam­men med her­re­ko­me­ten Vik­tor Bro­mer væ­ret per­so­ni­fi ce­rin­gen af et kom­men­de ge­ne­ra­tions­skift e. Selv er hun usik­ker på, om hun bli­ver en del af frem­ti­dens kuld trods sin un­ge al­der.

» Det er sta­dig­væk fi re år, jeg har væ­ret med. Jeg har væ­ret med i lang tid fak­tisk, sy­nes jeg. Jo, man kan selv­føl­ge­lig si­ge, jeg er en del af det nye ge­ne­ra­tions­skift e, jeg er ot­te år yn­gre end den næ­ste, der er på hol­det, men hvad det bli­ver til og, hvad mi­ne pla­ner er eft er OL, det har jeg egent­lig ik­ke helt styr på end­nu, « for­tæl­ler Mie Ø. Ni­el­sen i rus­si­ske Ka­zan. I går blev hun num­mer fem i VM- fi na­len i 50 me­ter ryg.

Som dat­ter af den tid­li­ge­re olym­pi­ske top­svøm­mer Ben­ny Ni­el­sen og eli­tesvøm­me­ren Lo­ne Jen­sen har te­e­na­ge­ren til­bragt en stor del af sit liv i en svøm­me­hal og kon­kur­re­ret på hø­je­ste se­ni­o­r­ni­veau, si­den hun som blot 14årig delt­og i VM i Shang­hai. Men li­ge­som hen­des far Ben­ny Ni­el­sen tid­ligt tak­ke­de af som eli­tesvøm­mer for at ud­dan­ne sig, kan Mie Ø. Ni­el­sen gø­re det sam­me.

Ud­dan­nel­se

Eft er som­mer­fe­ri­en skal hun i gang med sit sid­ste år på Aal­borg­hus Gym­na­si­um, og her­eft er drøm­mer hun om at ud­dan­ne sig til et job i me­di­ci­nal­bran­chen. Det kan kom­me i clinch med li­vet som eli­tesvøm­mer, der kræ­ver træ­ning to gan­ge om da­gen, rej­ser til he­le ver­den og re­sti­tu­tion.

» Jeg vil helt klart ha­ve min ud- dan­nel­se og­så. Jeg vil ger­ne væ­re for­sker in­den for me­di­cin­ver­de­nen. Jeg vil ik­ke væ­re læ­ge, men jeg vil ger­ne for­ske i me­di­cin. Det er et lidt hårdt fag, men jeg hå­ber, det kan la­de sig gø­re, « for­tæl­ler Mie Ø. Ni­el­sen og sva­rer tviv­len­de på spørgs­må­let om, hvor­vidt det kan be­ty­de en kort svøm­me­kar­ri­e­re.

» Det hå­ber jeg ik­ke, det kom­mer lidt an på det he­le, tror jeg. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, jeg har lyst til at bli­ve ved, men vi må se, hvad der sker. «

Mie Ø. Ni­el­sens tan­ker kom­mer eft er et år, som med svøm­me­rens eg­ne ord har væ­ret et af de hårdeste i kar­ri­e­ren. En mas­se ek­sa­me­ner i 3. G har tæ­ret på svøm­me­ren, der sam­ti­dig har for­be­redt sig til VM i Ka­zan. Ud­dan­nel­sen med at bli­ve for­sker i me­di­cin­ver­de­nen vil næp­pe gø­re det let­te­re at væ­re top­svøm­mer.

Stort tab

En­der det med et tid­ligt kar­ri­e­re­stop, vil det væ­re et stort tab for dansk svøm­ning. Sær­ligt for­di det kan læ­ne sig op ad Lot­te Fri­is’, Je­a­net­te Ot­te­sens og må­ske Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens til­ba­ge­træ­den.

» Det vil da væ­re tungt med al­le fi re på én gang. Det vil da væ­re barskt, « vur­de­rer tid­li­ge­re olym­pisk svøm­mer og man­gedob­belt me­dal­je­ta­ger til store in­ter­na­tio­na­le stæv­ner, Met­te Ja­cob­sen.

» Det er jo rig­tig godt at ha­ve nog­le at træk­ke eft er. Nog­le der vi­ser vej­en, « fort­sæt­ter hun, men si­ger dog:

» Der er ble­vet vist så me­get vej gen­nem de sid­ste man­ge år, så uan­set om der kom­mer til at gå en kort pe­ri­o­de, hvor der ik­ke er en, der top­per, vil der sta­dig væ­re sket så me­get, der vi­ser, hvad der kan la­de sig gø­re, « ly­der det fra Met­te Ja­cob­sen.

» Og så er der jo Vik­tor. Ham tror jeg, der er me­get lange per­spek­ti­ver i. Hvis han lig­ger og vin­der me­dal­jer, så skal der og­så nok kom­me fl ere pi­ger igen på et el­ler an­det tids­punkt. «

Ny ge­ne­ra­tion

Sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, på­pe­ger, at der i til­fæl­de af dan­ske kar­ri­e­re­stop vil væ­re nye pi­ger klar til at ta­ge over og blom­stre op. Han for­hol­der sig dog til, at in­tet er afk la­ret.

» Der er lang tid til næ­ste år, og det er hel­ler ik­ke nu, den be­slut­ning skal træff es for no­gen af dem. Det har de mig be­kendt hel­ler ik­ke gjort. Hvis de sta­dig sy­nes, det er sjovt at svøm­me, hå­ber vi, de vil væ­re med. Det kan væ­re, de fort­sæt­ter et år, to år el­ler til eft er OL, « si­ger sport­s­che­fen, der dog godt kan for­stå si­ne svøm­mepi­gers tan­ker om li­vet uden for svøm­me­e­li­ten.

» Der skal læg­ges ut­ro­lig man­ge ti­mer i at løft e sig til og fast­hol­de sig på et in­ter­na­tio­nalt ni­veau, så man kan da godt for­stå, der kan væ­re over­vej­el­ser, om det er det he­le værd. De bli­ver ik­ke ri­ge af at svøm­me. «

Hel­dig­vis er der mini­mum et år som top­svøm­mer tilbage i Mie Ø. Ni­el­sen. Og for­ud­sæt­nin­ger­ne for net­op det år, der kul­mi­ne­rer til OL i Rio næ­ste som­mer, er mak­si­ma­le.

» Jeg har ik­ke så me­get skole næ­ste år i for­hold til i år, hvor jeg har fo­ku­se­ret me­get på sko­len. Det med ba­re at kun­ne fo­ku­se­re lidt me­re på svøm­ning, det glæ­der jeg mig rig­tig me­get til. At træ­ne end­nu hår­de­re nu, hvor der kun er et år tilbage og få de sid­ste ting helt på plads. Det er egent­lig ba­re det, jeg glæ­der mig mest til, « si­ger Mie Ø. Ni­el­sen.

Og så har vi jo lov at hå­be, at Mie Ø. Ni­el­sen eft er Rio be­slut­ter sig for fi re år me­re.

Jeg vil helt klart ha­ve min ud­dan­nel­se og­så. Jeg vil ger­ne væ­re for­sker in­den for me­di­cin­ver­de­nen

Mie Ø. Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.