’ MI­NE BØRN SKAL

Lars Bak jub­le­de over at ha­ve kørt sig i den gu­le trø­je på kon­ge­e­ta­pen i Vejl

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FA­VO­RIT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Der bli­ver med god sand­syn­lig­hed børn, Lars Bak og må­ske en en­kelt ba­jer på po­di­et på Fre­de­riks­berg Al­lé, når Post Dan­mark Rundt slut­ter i mor­gen.

Lars Bak ero­bre­de den gu­le fø­rer­trø­je fra hol­land­ske Lars Boom ( Asta­na), der slet ik­ke kun­ne føl­ge med, da fa­vo­rit­ter­ne i front sat­te tem­po på den be­ryg­te­de stig­ning, Kid­des­vej i Vej­le.

» Det er så vildt, og jeg er så glad. Mi­ne børn skal med på po­di­et, « sag­de en el­le­vild Lars Bak, in­den han tog en ny slurk af sin ener­gi­drik eft er at væ­re kom­met i mål.

Sty rer mod po­di­et

Lars Bak er ble­vet num­mer to i Post Dan­mark Rundt de se­ne­ste to år, men lig­ger in­den lø­bets sid­ste fa­se tre se­kun­der for­an Marco Merca­to på an­den­plad­sen, mens Chri­stop­her Juul- Jen­sen fra Tin­koff - Saxo lig­ger 12 se­kun­der eft er. Der er 33 se­kun­der til Ras­mus Guld­ham­mer på fj er­de­plad­sen, så me­get skal gå galt, hvis ik­ke Lars Bak kom­mer på po- di­et på Fre­de­riks­berg Al­lé.

» Det be­ty­der rig­tig me­get. Min kæ­re­ste og mi­ne børn er her, og det er før­ste gang, at de er med til cy­kel­løb, « sag­de Lars Bak, hvis tvil­lin­ger – en dreng og en pi­ge – er fi re år gam­le.

Et ud­brud kør­te tid­ligt af sted på rund­stræk­nin­gen i Vej­le, og i det ud­brud sad Mat­ti Bres­chel, der nu har vun­det i alt tre gan­ge på Vej­le- eta­pen i Post Dan­mark Rundt. I et vel­kendt Bres­chel­ryk kør­te han fra kon­kur­ren­ter­ne på den sid­ste del af stig­nin­gen, og han er nu sam­men­lagt op­pe på ot­te sej­re i sin hold­kam­me­rat.

» Det glæ­der mig rig­tig me­get på Mat­tis veg­ne. Han fortje­ner det vir­ke­lig. «

Svært at hen­te Bak

In­den da­gens to etaper – en let­te­re ku­pe­ret på 115 ki­lo­me­ter fra Sla­gel­se til Fre­de­riks­værk og en af­gø­ren­de en­kelt­start på 13,6 ki­lo­me­ter i Hels­in­gør – lig­ner Chri­stop­her Juul- Jen­sen det bed­ste bud på ham, der skal vri­ste den gu­le fø­rer­trø­je af Lars Bak in­den af­slut­nin­gen i København.

I klas­se­men­tet er der 12 se­kun­der til den før­en­de ryt­ter, men det bli­ver svært for ham at hen­te den del, når der ik­ke er me­re di­stan­ce at gø­re godt med for Dan­marks­meste­ren i en­kelt­start.

Sport­s­di­rek­tør Lars Mi­cha­el­sen var ove­nud lyk­ke­lig for eta­pe­sej­ren til Mat­ti Bres­chel, men han er­ken­der, det ser svært ud for Chri­stop­her Juul- Jen­sen at hen­te den re­ste­ren­de tid på Bak.

» Det er lidt imod al­le odds, « sag­de sport­s­di­rek­tør Lars Mi­cha­el­sen eft er eta­pen, in­den han fort­sat­te.

» Men det er jo og­så no­gen gan­ge der, at der er nog­le folk, som kan rej­se sig. Umid­del­bart lig­ger den til høj­re­be­net for Lars Bak, der må si­ges at væ­re fa­vo­rit­ten. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.