Fuglsangs fald

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STYRT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Jakob Fuglsang var slet ik­ke i hu­mør til at ta­le med no­gen ef­ter gårs­da­gens kon­ge­e­ta­pe i Vej­le. Dan­ske­ren styr­te­de og slog sig vold­somt og fik bå­de be­hand­ling på ru­ten af løbslæ­ge Lars Andersen og ef­ter­føl­gen­de i en ven­ten­de am­bu­lan­ce.

Jakob Fuglsang næg­te­de ad fle­re om­gan­ge at si­ge no­get til pres­sen, da han langt om læn­ge kom i mål og over mod am­bu­lan­cen – i ste­det blev Asta­nas pres­se­chef, Chris Baldwin, sendt ud med en ud­ta­lel­se fra den skuf­fe­de dan­sker.

» Jakob har en del hud­af­skrab­nin­ger især på ryg­gen og er i store smer­ter, for han ram­te as­fal­ten vir­ke­lig hårdt. Men han er en hård figh­ter, der har prø­vet at styr­te før, og nu gør vi alt, hvad vi kan for at få ham til start i mor­gen ( i dag, red.), « sag­de Chris Baldwin.

Jakob Fuglsang tab­te fle­re mi­nut­ter og nå­e­de al­drig op til fa­vo­rit­grup­pen igen.

Sid­ste år væl­te­de Jakob Fuglsang og­så på tred­je eta- pe, og den­gang ud­gik han ef­ter­føl­gen­de, og han kom­mer i for­vej­en fra et Tour de Fran­ce, hvor han blev kørt ned af en mo­tor­cy­kel på stig­nin­gen Col du Glan­don.

Som om det ik­ke var nok uheld for det ka­sak­hi­ske hold, så måt­te Lars Boom og­så af­le­ve­re den gu­le fø­rer­trø­je på gårs­da­gens eta­pe.

Boom eks­plo­de­re­de

Boom kun­ne sim­pelt­hen ik­ke føl­ge med til slut og blev af fle­re om­gan­ge sat på Kid­des­vej, og gan­ske li­ge­som sin kol­le­ga Fulgs­ang gad han over­ho­ve­det ik­ke ta­le med an­dre, da han li­ge var kom­met over mål­stre­gen og hav­de åb­net en co­la.

» Tror du selv, at jeg gi­der sva­re på spørgs­mål li­ge nu, « ra­se­de den hol­land­ske ryt­ter, der bru­ger lø­bet som for­be­re­del­se til det hol­land­ske og bel­gi­ske eta­pe­løb Eneco Tour, der be­gyn­der mandag.

Jakob Fuglsang har tre gan­ge tid­li­ge­re vun­det Post Dan­mark Rundt, og han har sej­ret to gan­ge på Vej­le- eta­pen. Men det kun­ne Asta­na- dren­ge­ne næp­pe bru­ge til ret me­get ef­ter gårs­da­gens eta­pe.

Det var en for­slå­et Jakob Fuglsang, der kom over stre­gen ef­ter et vold­somt styrt og ef­ter­føl­gen­de måt­te dan­ske­ren sys i lø­bets am­bu­lan­ce. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.