I Nor­ge do­per cy­kel­ryt­te­re sig ik­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RÆK­KEN AF DAN­SKE cy­kel­ryt­te­re, der i for­ri­ge år­ti har lagt ho­ve­d­et på blok­ken for at fast­slå de­res do­pingu­skyld, er lang som en smør­re­brød­s­sed­del. Og vel eft er­hån­den li­ge så lang af selv­sam­me nav­ne, der hver især er kom­met på bed­re tan­ker og ger­ne vil­le træk­ke ud­ta­lel­ser­ne tilbage. Med nog­le or­dent­li­ge drøn imel­lem, der­i­blandt Mi­cha­el Ras­mus­sen, der i for­tæ­ring og om­sæt­ning vel­sag­tens igen­nem kar­ri­e­ren har kun­net få et mel­lem­stort apo­tek til at lø­be rundt. Alt imens langt de fl este har ty­et til me­re op­portu­ne til­stå­el­ser, der en­ten var så små og und­se­e­li­ge, at de ba­re li­ge vil­le ha­ve det on the record for en god or­dens skyld, for­stås, og an­dre igen med lidt stør­re in­drøm­mel­ser, men uden for juri­disk ræk­ke­vid­de i for­hold til yder­li­ge­re straf end for­si­dens pe­ge­fi nger, ind­til den er glemt igen. ROLF SØ­REN­SEN, SOM vi har lyt­tet til igen­nem tre uger henover som­me­ren, føl­te sig eft er­hån­den nødsa­get til at gø­re rent bord. Så­gar med kor­ri­dor­hi­sto­ri­er om, at en­ten var det nu, el­ler og­så hang drøm­me­kom­men­ta­torjob­bet og ding­le­de i en tynd tråd. Den mest vin­den­de cy­kel­ryt­ter gen­nem ti­der­ne valg­te at gra­du­e­re sig selv til fe­s­try­ger. Og­så for at gø­re op med den so­ci­a­le me­di­e­kampag­ne om ’ Rolf er ren’ i ti­de og uti­de og hen­ne i su­per­mar­ke­det. Så hel­le­re luk­ke den med et JA, jeg dope­de mig i kar­ri­e­ren. Men ik­ke så slemt end­da. Fe­s­try­ger blandt stor­ry­ge­re. Godt så, ude af ska­bet, og vi to­le­re­rer som cy­kel­fans er fl est hans ud­læg­ning, så han kan sid­de i kom­men­ta­tor­bok­sen ved mål­stre­ger­ne rundt om­kring i Frankrig un­der som­me­rens Tour. End­da på mo­tor­cy­kel, som han har ex­cel­le­ret i nog­le gan­ge de se­ne­ste par år. Med di­rek­te mi­kro­fon­linje og ob­ser­va­tions­i­ver fra før­ste par­ket i fel­tet på bag­sæ­det af en ar­ran­gø­r­motor­cy­kel for at bi­dra­ge med ek­stra in­ten­si­tet og au­ten­ti­ci­tet li­ge i bag­hju­let på Froo­me, Qu­in­ta­na og Con­ta­dor i in­fi ght på vej­en op ad bjer­get. SÅ LANGT, SÅ godt, men den hop­pe­de nord­mæn­de­ne ik­ke på. Nor­ske me­di­er var ik­ke in­ter­es­se­ret i at få en fe­s­try­ger til at ud­læg­ge tek­sten i de­res fj ern­syn. Så­dan en snu ræv af en gam­mel sny­der ind i høn­se­går­den skul­le de ik­ke ny­de no­get af. Så sig­na­let fra mo­tor­cyk­len måt­te dansk TV2 og vist nok et par an­dre sta­tio­ner nø­jes med. Ik­ke norsk tv. For i Nor­ge do­per cy­kel­ryt­te­re sig ik­ke. No­to­risk. De er re­ne som den ny­fald­ne sne, de­res lan­grendslø­be­re kø­rer OL- og VM- guld­me­dal­jer hjem på stri­be. Nu er do­ping­kon­trol­lan­ter­ne ik­ke nød­ven­dig­vis kendt for at stå lange nat­te­vag- ter ude i kul­den ved ski­ho­tel­ler­ne. Og de er jo go­de til at lø­be på ski. Nord­mæn­de­ne. FOR­LE­DEN BLOT­LAG­DE EN tysk- en­gelsk do­ku­men­tar, at den er helt gal med do­ping i in­ter­na­tio­nal at­le­tik. I øv­rigt in­gen dan­ske at­le­ter på mi­stan­ke­li­sten, der var langt læn­ge­re end før­nævn­te smør­re­brød­s­sed­del. Ups, fem pro­cent af dem var nord­mænd. Hvis man kø­rer cy­kel­løb på brun ost og smel­te­vand, kan man sag­tens vin­de etaper i Dan­mark Rundt. Og­så som hol­læn­der. Hvor­dan var det hi­sto­ri­en var med ham Boom op til Tour de Fran­ce? Men den pas­ser åben­bart ik­ke til ret­tig­he­der­nes ma­ga­s­in­for­mat på DR1 om aft enen. Og hvad po­k­ker, vi er og­så så vant til, at dan­ske ryt­te­re små- el­ler stordo­per sig. Så­gar in­drøm­mer det på et tids­punkt…

I Nor­ge er der stor foragt over den lange li­ste af dan­ske cyk­kel­ryt­te­re, der har dopet sig. En li­ste fra at­le­tik­kens ver­den, der sæt­ter man­ge udø­ve­re un­der mi­stan­ke for do­ping er net­op kom­met frem. Fem pro­cent af udø­ver­ne på li­sten er nord­mænd. Der­for kan de nor­ske cy­kel­ryt­te­re Thor Hus­hovd ( tv) og Ed­vald Boas­son Ha­gen ( th) na­tur­lig­vis ik­ke ha­ve ta­get do­ping. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.