Tre kon­ger og en kron­prins

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MA­DE IN DEN­MARK Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Kron­prins Fre­de­rik har få­et smag for gol­f­spor­ten.

Li­ge­som i fjor stil­ler han da­gen før den in­ter­na­tio­na­le golf­tur­ne­ring i Gat­ten i Nord­jyl­land, ’ Ma­de in Den­mark’, til start ved en så­kaldt ProAm- match i sel­skab med Tho­mas Bjørn, eks- ra­cer­kø­rer Tom Kri­sten­sen samt køb­man­den Lars Lar­sen.

» Vi er gla­de for, at Kron­prins Fre­de­rik igen i år øn­sker at ta­ge ak­tivt del i ’ Ma­de in Den­mark’. Det be­ty­der me­get for tur­ne­rin­gen, at vo­res pro­tek­tor på den må­de er syn­lig og en del af be­gi­ven­he­den, « si­ger Claus Birk Lar­sen, der er di­rek­tør i Him­mer­land Golf & Spa Resort.

Pro- Am- tur­ne­rin­gen spil­les ons­dag 19. au­gust. Men øn­sker man at føl­ge den fra be­gyn­del­sen, skal man stå tid­ligt op. Kvar­tet­tens før­ste slag bli­ver nem­lig al­le­re­de slå­et klok­ken 7.30.

Stærkt del­ta­ger­felt

Da­gen ef­ter ind­le­des ’ Ma­de in Den­mark’, der har et im­po­ne­ren­de stærkt del­ta­ger­felt.

To ma­jor­vin­de­re, he­le 16 gan­ge Ry­der Cup- del­ta­gel­se - og over 150 sej­re på Eu­ro­pe­an Tour er blot nog­le af de im­po­ne­ren­de tal, der kom­mer frem, når del­ta­ger­li­sten nær­læ­ses.

På den net­op op­da­te­re­de Ra­ce to Du­bai- li­ste er By­eong Hun An, der vandt BMW PGA Cham­pions­hip i maj, højst pla­ce­re­de spil­ler på en sy­ven­de­plads.

Pro­tek­tor for Ma­de in Den­mark, H. K. H. Kron­prins Fre­de­rik ( th.), stil­ler igen i år op i Pro- Am- tur­ne­rin­gen, der spil­les 19. au­gust – da­gen før sel­ve ho­ved­t­ur­ne­rin­gen be­gyn­der. Igen i år skal kron­prin­sen spil­le sam­men med Tho­mas Bjørn ( tv.), Tom Kri­sten­sen og Lars Lar­sen. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.