Scan­ne­re er­stat­ter nær­gå­en­de hæn­der

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det kan væ­re en halv- in­tim aff ære at skul­le igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len i en luft havn.

For ik­ke sjæl­dent sker det, at luft hav­nens per­so­na­le la­der de­res hæn­der van­dre over pas­sa­ge­rens krop for at le­de eft er me­tal­ler, væ­sker og an­dre gen­stan­de, det er for­budt at med­brin­ge om bord på fl yet.

Men den an­stren­gen­de øvel­se er snart for­tid i Kø­ben­havns Luft havn. Her vil 24 kro­p­s­scan­ne­re fra 1. sep­tem­ber nem­lig over­ta­ge ar­bej­det med at vi­si­te­re pas­sa­ge­rer­ne, skri­ver Po­li­ti­ken.

Tæt på

» Med de nye scan­ne­re kan vi kom­me den pro­ble­ma­tik til livs, som langt de fl este pas­sa­ge­rer be­trag­ter som den vær­ste, nem­lig at bli­ve rørt ved af et frem­med men­ne­ske, så tæt som vi skal. Det kan vi frem­over eli­mi­ne­re fuld­stæn­dig, « si­ger Jo­hn­nie Mül­ler, sik­ker­heds­chef i Kø­ben­havns Luft - havn, til Po­li­ti­ken.

Pas­sa­ge­rer vil fort­sat skul­le træ­de igen­nem en ’ do­orway’ i sik­ker­heds­kon­trol­len. Bip­per den, vil pas­sa­ge­ren så bli­ve hen­vist til en af de nye scan­ne­re.

Hjælp for per­so­na­let

Jo­hn­nie Mül­ler for­tæl­ler vi­de­re, at scan­ner­ne er en til­trængt ny­til­fø­jel­se for sik­ker­heds­per­so­na­let, da de ik­ke læn­ge­re skal op og ned i knæ utal­li­ge gan­ge om da­gen.

Kø­ben­havns Luft havn for­ven­ter ik­ke, at de nye kro­p­s­sca­ne­re vil med­fø­re læn­ge­re ven­te­tid i luft hav­nen.

En stri­be an­dre luft hav­ne i Eu­ro­pa - her­i­blandt He­at­hrow i Lon­don, Char­les de Gaul­le i Pa­ris og Brus­sels Air­port - er li­ge­le­des på vej med lig­nen­de scan­ne­re, skri­ver Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.