Ja, vi skal kun­ne for­sva­re os selv Bør Dan­mark øge for­svars­bud­get­tet fra 1,2 pct. af BNP til de 2 pct., som Nato har som mål?

BT - - DEBAT - MA­RIE KRARUP For svarsord­fø­rer ( DF)

VI BØR HA­VE som lang­sig­tet mål at bru­ge 2 pct. af BNP på for­sva­ret. Det er uklogt at bru­ge så lidt på sit for­svar. Vi har li­ge hørt fl yme­ka­ni­ker­ne si­ge, at de sim­pelt­hen er så tynds­lid­te og bli­ver brugt så me­get, at de har svært ved at hol­de F- 16- fl ye­ne fl yven­de. Det er al­vor­ligt, at vi har et for­svar, der re­elt ik­ke kan sik­re Dan­marks sik­ker­hed, som er det, man har for­sva­ret til. Hvad skal vi så med det? Hvis vi ik­ke kan for­sva­re os, så er det ik­ke værd at bru­ge pen­ge på det over­ho­ve­det. Og det er at gam­b­le med Dan­marks frem­tid.

JEG HAR FÅ­ET hen­ven­del­ser fra an­dre i for­sva­ret, hvor der er til­sva­ren­de pro­ble­mer. Nu er sol­da­ter­ne kom­met hjem fra Af­g­ha­ni­stan, men det er ik­ke sik­kert, at hæ­ren kun­ne ha­ve holdt til me­re – og vi er hel­ler ik­ke vel­be­sat­te i søvær­net. Vi har skå­ret så vold­somt i så lang en pe­ri­o­de, at he­le for­sva­ret er tynds­lidt – og der er ka­pa­ci­te­ter, som er skå­ret væk, bl. a. pan­ser­værn og luft værn. Det skal genop­ret­tes, for det er ik­ke til­stræk­ke­ligt, at vi har et eks­pe­di- tions­for­svar – vi skal og­så ha­ve et ter­ri­to­ri­alt for­svar.

DET ER IK­KE for­di jeg tror, at Rusland vil an­gri­be os. Men man skal sim­pelt­hen ha­ve et for­svar for ik­ke at fri­ste sva­ge sjæ­le. Vi kan ik­ke bli­ve ved med at reg­ne med, at vo­res Nato- al­li­e­re­de sy­nes, at vi er en på­li­de­lig part­ner, hvis vi har et for­svar, som re­elt ik­ke dur. Hvor­for skul­le en­gel­ske el­ler ame­ri­kan­ske sol­da­ter kom­me og dø for Dan­mark el­ler hjæl­pe os i en pe­ni­bel si­tu­a­tion, hvis vi ik­ke selv bru­ger pen­ge på at hol­de vo­res for­svar ved li­ge?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.