DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT - kes

Gi­mi Le­vako­vic er en mand, som Dan­mark ik­ke vil sav­ne. Ik­lædt lak­se­far­vet skjor­te blev den bredskul­dre­de si­gø­j­ner­boss i går dømt for så al­vor­li­ge for­bry­del­ser, at ret­ten kun­ne smi­de en ud­vis­nings­dom oveni. Le­vako­vic skal for­la­de Dan­mark i mindst 12 år eft er endt af­so­ning. Dom­men er an­ket, men her­fra skal fo­re­lø­big ly­de et let­tel­sens suk og en tak til dom­mer­stan­den. AN­TAL­LET AF UD­VIS­NINGS­DOM­ME til kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge er sti­gen­de. Dan­mark er et åbent og trygt sam­fund, hvor bor­ge­re – og­så af uden­land­sk op­rin­del­se – har en fair chan­ce for at ska­be sig en god til­væ­rel­se. Det må ik­ke sæt­tes over styr af blød­sø­de­n­hed over for per­so­ner, som ik­ke føl­ger spil­le­reg­ler­ne. Er der grund­lag for ud­vis­ning, er det dom­sto­le­nes pligt at ud­vi­se, og at den pligt eft er­le­ves. AL­LI­GE­VEL ER DER grund til at hol­de Ven­stre op på sit valg­løft e om stram­nin­ger. I Jyl­landsPo­sten kort før val­get skrev Sø­ren Pind og Karsten Lauritzen, at ’ Ven­stre kan ga­ran­te­re’ nye reg­ler, der ’ går helt til kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne med hen­blik på at sik­re ud­vis­ning af uden­land­ske kri­mi­nel­le’. Som mini­mum skal de al­tid ud­vi­ses, med­min­dre det ’ med sik­ker­hed’ er i strid med kon­ven­tio­ner. De to ord ’ med sik­ker­hed’ blev skre­vet ind af VK- re­ge­rin­gen i 2011, men fj er­net un­der Thor­ning ef­ter kri­tik fra EU. De to V- spid­ser har lo­vet at skri­ve dem ind igen, og vi af­ven­ter hand­ling fra den nye ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind. GODT NOK HAR fj er­nel­sen af de to ord ik­ke ført til fær­re ud­vis­nin­ger, og Ven­stres ga­ran­ti kan se ud som sym­bol­po­li­tik. Men vi har sam­ti­dig Dom­mer­for­e­nin­gens ord for, at de to ord re­elt skær­pe­de ud­vis­nings­prak-sis, og al­le­re­de der­for har de en be­ret­ti­gel­se.

Ind med dem igen. Ud med Gi­mi. Det er et godt byt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.