SMIDT UD AF DAN­MARK Alt om dra­ma­et i ret­ten

DOM­MER: RØDT KORT TIL SI­GØ­J­NER­BOSS

BT - - FRONT PAGE - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@bt.dk

Den 46- åri­ge si­gø­j­ner­boss Gi­mi Le­vako­vic blev i går ef­ter­mid­dag dømt til ud­vis­ning af Dan­mark ved Ret­ten i Næst­ved.

Den så­kald­te ’ si­gø­j­ner­boss’, der blandt an­det blev kendt fra TV2- do­ku­men­ta­ren ’ Si­gø­j­ner­bos­sen og hans be­ryg­te­de fa­mi­lie’, sad i ret­ten til­talt for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af en skar­pladt pi­stol. Der­u­d­over var han til­talt for død­strus­ler.

Dom­me­ren fandt, at Gi­mi Le­vako­vic var skyl­dig i al­le an­kla­ger­ne, og over­ho­ve­det for en af Dan­marks mest kri­mi­nel­le fa­mi­li­er blev der­for idømt fængsel i et år og tre må­ne­der. Der­ef­ter skal han ud­vi­ses fra Dan­mark i 12 år. Det skri­ver eb.dk.

» Vi har lagt vægt på, at han har en for­tid med fle­re til­fæl­de af grov vold, og vi me­ner på den bag­grund, at der er ri­si­ko for, at han vil fort­sæt­te i sit kri­mi­nel­le vir­ke, « sag­de dom­mer Chri­sti­an An­ker­stjer­ne iføl­ge eb. dk.

Dom­men blev straks an­ket af Gi­mi Le­vako­vic’ for­svar­sad­vo­kat Bjørn Elmquist.

Over­ho­ve­det for Le­vako­vic- fa­mi­li­en var til­talt i sa­gen, ef­ter at po­li­ti­et den 1. maj i år var ble­vet til­kaldt til en ejen­dom på Mo­ta­la­vej i Kor­sør på grund af tu­mul­ter, ef­ter at den tem­pe­ra­ments­ful­de Gi­mi Le­vako­vic var kom­met i skæn­de­ri med an­dre ro­ma­er.

’ Tru­e­de med at sky­de’

En ung kvin­de for­tal­te tors­dag for­mid­dag i ret­ten, hvor­dan Gi­mi Le­vako­vic hav­de tru­et med at sky­de bå­de hen­des far og re­sten af fa­mi­li­en.

» Min far og Gi­mi hav­de druk­ket så me­get, at de lå og tril­le­de rundt på jor­den. Da vi hav­de få­et hjul­pet dem op i min fa­mi­lies lej­lig­hed, pe­ge­de Gi­mi på et tids­punkt på min far og spurg­te, om han skul­le sky­de ham. Jeg gik lidt i pa­nik og blev rig­tig ban­ge. Kort ef­ter spurg­te han sin dat­ter, hvor hans pi­stol var. Hun vir­ke­de ban­ge og sag­de, at hun ik­ke vid­ste, hvor hans ting var. Hun var ved at bry­de sam­men og gik bag­læns, men Gi­mi gik ef­ter hen­de og gav hen­de en lus­sing, « for­kla­re­de vid­net.

» Så tog han fat i min trø­je og sag­de til mig, at jeg skul­le fin­de hans pi­stol. El­lers knep­per han mig og min fa­mi­lie, « til­fø­je­de vid­net.

Pi­stol gemt i ba­bytøj

Da po­li­ti­et kort ef­ter be­slut­te­de sig for at ransa­ge et væ­rel­se, som si­gø­j­ner­bos­sen hav­de lånt med de to yng­ste af si­ne fi­re børn, fandt man i en da­me­ta­ske på en seng en Walt­her P38- pi­stol.

Pi­sto­len var pak­ket ind i en bo­dy­sto­ck­ing til et barn og om­vik­let med hår- ela­stik­ker. Der var isat et ma­ga­sin med ot­te skar­pe skud i pi­sto­len. Ved si­den af pi­sto­len fandt po­li­ti­et yder­li­ge­re et ma­ga­sin med ot­te an­dre pa­tro­ner. Det­te ma­ga­sin var pak­ket ind i sølv­pa­pir.

Sam­ti­dig fandt man et kon­tant­be­løb på godt 22.500 kr. på Gi­mi Le­vako­vic, som straks blev be­slag­lagt på grund af skat­te­gæld.

Le­vako­vic- fa­mi­li­ens med­lem­mer er stærkt kri­mi­nel­le og er blandt an­det dømt for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet som vold, voldtægt og utal­li­ge tri­ck­ty­ve­ri­er.

Fa­mi­li­en kom til Dan­mark i 1972 og har for de fle­stes ved­kom­men­de le­vet af over­før­sels­ind­kom­ster.

Blandt an­det har det vakt for­ar­gel­se, at 28 med­lem­mer af Le­vako­vic-fa­mi­li­en iføl­ge en op­gø­rel­se har mod­ta­get i alt 17 mio. kr. de se­ne­ste fi­re år.

Fi­re an­dre i fa­mi­li­en ud­vist

Tid­li­ge­re er tre med­lem­mer af Le­vako­vic- fa­mi­li­en - Ju­ra, Django og Ste­fa­no - ble­vet dømt til ud­vis­ning til Kro­a­tien for be­stan­digt ef­ter at væ­re ble­vet dømt for grove hjem­me­rø­ve­ri­er i Dan­mark.

Des­u­den er et fjer­de med­lem af fa­mi­li­en - 24- åri­ge Al­pa­ci­no Pe­tro­vic - for ny­lig ble­vet ud­vist i 12 år, ef­ter at ha­ve kørt van­vids­kør­sel i Kø­ben­havns ga­der i en hash- og her­o­in­rus.

Gi­mi Le­vako­vic har gen­nem he­le sa­gen næg­tet et­hvert kend­skab til pi­sto­len. Det sam­me gjor­de hans 14- åri­ge dat­ter, da hun fri­vil­ligt lod sig af­hø­re som vid­ne i ret­ten.

To an­dre vid­ner hav­de dog tid­li­ge­re for­talt, at si­gø­j­ner­bos­sens dat­ter kort in­den po­li­tiets an­komst hav­de bedt dem skju­le fa­de­rens pi­stol, for­di hun an­gi­ve­ligt var ban­ge for hans tem­pe­ra­ment, når han blev be­ru­set.

Dom­me­ren be­slut­te­de kort ef­ter dom­men, at va­re­tægts­fængs­lin­gen op­ret­hol­des, mens an­kesa­gen be­hand­les.

’’ Han tog fat i min trø­je og sag­de til mig, at jeg skul­le fin­de hans pi­stol Ungt kvin­de­ligt vid­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.