PRIN­SES­SEN OG RO­CK- DRON­NIN­GEN

Mød­tes til Den­nis Knud­sens nye even­tyr

BT - - FRONT PAGE - Jens Astrup Fo­to Julie Kragh jukr@bt.dk

Den 52- åri­ge Den­nis Knud­sen be­hol­der sol­bril­ler­ne på, selv­om so­len kun ba­ger ned uden for hans nye even­tyr – re­stau­ran­ten Kon­trast, der net­op er åb­net på Regn­bu­e­plad­sen nær Rå­d­hus­plad­sen i København.

Det er be­stemt ik­ke for at væ­re uhø­flig, un­der­stre­ger han ven­ligt, men en kon­se­kvens af tre næt­ter uden søvn.

Den el­lers vel­ple­je­de ken­dis­fri­sør ser der­for lidt træt ud, me­ner han. Li­vet som re­stau­ra­tør er hårdt. De sid­ste de­tal­jer kom først på plads sent i går nat – blandt an­det et kæm­pe­stort ma­le­ri, som Knud­sen glad for­tæl­ler, at han selv ma­le­de på 45 mi­nut­ter.

Fedt og på­lægs­cho­ko­la­de

At der nu og­så står re­stau­rant ejer på Knud­sens cv, skyl­des, at han vandt tvs­howet ’ Ma­ster­chef’ i 2013, hvil­ket be­kræf­te­de ham i, at han vil­le væ­re en god kok og event­ma­ger. Og i dag åb­ne­de Kon­trast så – ste­det der med Den­nis Knud­sens eg­ne ord er så ’ langt fra No­ma, som du kan kom­me’.

Her er godt nok bå­de kavi­ar og jom­fruhum­mer på me­nu­kor­tet, men og­så fed­temad­der og på­lægs­cho­ko­la­demad-der til 15 kro­ner – Den­nis’ eg­ne fa­vo­rit­ter.

» Jeg har væ­ret fri­sør i 30 år, og jeg el­sker mit fag. Men jeg må og­så er­ken­de, at jeg bli­ver æl­dre, og jeg har lyst til at væ­re kre­a­tiv på an­dre må- der, « for­tæl­ler han til BT.

» Hvis det går, så er det fan­ta­stisk. Hvis ik­ke… so what? Nog­le gan­ge skal man hu­ske på, at vi jo ba­re er her for sjov. Jeg skyl­der ik­ke no­gen no­get, « til­fø­jer han.

Stjer­ne­fri­sø­ren har selv skudt pen­ge i sit nye pro­jekt sam­men med for­ret­nings­part­ne­ren Ka­ri­na He­gaard, der skal ta­ge sig af drif­ten.

» One li­fe – det står der og­så på min arm, « si­ger Knud­sen, rul­ler ær­met op og vi­ser en en­kel ta­to­ve­ring frem:

» Jeg har ik­ke få­et no­gen børn, så nu skal det væ­re. Jeg har knok­let i 30 år, så må jeg jo bru­ge nog­le pen­ge på at ha­ve det sjovt. Jeg bru­ger de pen­ge, jeg har, men når jeg får mi­ne børn, kan det godt væ­re, jeg luk­ker den. Hvem ved, « spør­ger han.

Tri­ves som sing­le

Den­nis Knud­sen har væ­ret me­get ær­lig om sit øn­ske om at få børn, og sid­ste år for­søg­te han og en ve­nin­de at bli­ve gravi­de ved hjælp af in­se­mi­ne­ring:

» Jeg har prø­vet fle­re gan­ge at få børn, men det er ik­ke lyk­ke­des. Og hvis det lyk­kes en dag, vil det væ­re fan­ta­stisk. «

Li­ge nu er der dog hver­ken en kom­men­de ru­ge­mor el­ler en kæ­re­ste for den sags skyld i Knud­sens liv. Han tri­ves ved sing­le­li­vet:

» Det er fan­ta­stisk! Jeg hav­de fi­re kæ­re­ster i Ska­gen ba­re i uge 29. Men jeg kys­se­de kun med dem, « un­der­stre­ger han.

Jeg har ik­ke få­et no­gen børn, så nu skal det væ­re

Fil­min­struk­tør Bil­le Au­gust og fru Sa­ra- Ma­rie Maltha er næ­re ven­ner med Den­nis Knud­sen.

Det vrim­le­de med vel­træ­ne­de og spar­somt klæd­te un­ger­s­ven­de til åb­nings­fe­sten på Den­nis Knud­sens re­stau­rant, Kon­trast.

Knud­sen kal­der San­ne for sin ’ el­ske­de ko­ne’. Hen­des søn, Vi­ctor ( sid­den­de) kal­der han ’ fuck­ing læk­ker’…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.