Drabs­sig­tet sig­tes for end­nu et drab

Den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus sig­tes nu for i alt fi re drab

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LET

I 159 da­ge har en 30- årig sy­geple­jer­ske sid­det va­re­tægts­fængs­let sig­tet for drab på tre pa­tien­ter i lø­bet af en nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Når sa­gen i næ­ste uge igen skal for en dom­mer, bli­ver kvin­den sig­tet for end­nu et drab.

Det for­tæl­ler ad­vo­ka­tur­chef hos Sydsjæl­lands- og Lol­landFalsters Po­li­ti Je­a­net­te Win­centz Andersen til BT.

» Vi vil sig­te hen­de for end­nu et drab, « si­ger hun.

Je­a­net­te Win­centz Andersen, der er an­kla­ger i sa­gen, vil dog ik­ke ud­dy­be, hvor­når det fj er­de drab iføl­ge po­li­ti­et skal ha­ve fun­det sted.

Ske­te det på den sam­me nat­te­vagt som de tre an­dre drab, hun er sig­tet for?

» Nej, « sva­rer Je­a­net­te Win­centz Andersen.

Dø­de­li­ge ind­sprøjt­nin­ger?

Den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske blev an­holdt eft er en nat­te­vagt den 1. marts.

Tre pa­tien­ter hav­de mi­stet li­vet, mens hun var på ar­bej­de hen over nat­ten, og ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner, hun gav pa­tien­ter­ne et ukendt me­di­cin­præ­pa­rat in­tra­ve­nøst - alt­så ved ind­sprøjt­ning di­rek­te i en ve­ne.

Kvin­den har fra sa­gens be­gyn­del­se fast­holdt sin uskyld, og sam­men med sin ad­vo­kat Jør­gen Lange har hun øn­sket dø­re­ne åb­ne i sa­gen, så hun kan for­tæl­le sin ver­sion.

Ind­til vi­de­re har dør­luk- nin­gen holdt sa­gens nær­me­re om­stæn­dig­he­der hem­me­li­ge, men når Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster i næ­ste uge igen skal ta­ge stil­ling til, om sy­geple­jer­sken fort­sat skal sid­de va­re­tægts­fængs­let, vil an­kla­ge­ren ik­ke læn­ge­re be­gæ­re dø­re­ne luk­ket - no­get hun hidtil har øn­sket.

» Dø­re­ne bli­ver ik­ke be­gæ­ret luk­ket den­ne gang. Jeg be­der i hvert fald ik­ke om det, « si­ger Je­a­net­te Win­centz Andersen til BT.

Den

30- åri­ge sy­geple­jer­ske blev 1. marts an­holdt og sig­tet for at ha­ve dræbt tre pa­tien­ter - to æl­dre mænd og en kvin­de - samt sig­tet for at ha­ve for­søgt at dræ­be en fj er­de kvin­de­lig pa­tient.

og drabs­for­sø­get skal an­gi­ve­ligt ha­ve fun­det sted i tids­rum­met fra lør­dag 28. fe­bru­ar klok­ken 19 til søn­dag 1. marts klok­ken 07, hvor sy­geple­jer­sken var på ar­bej­de.

Dra­be­ne Ankla­ge­myn­dig­he­den

Kvin­den

At dø­re­ne nu ser ud til at bli­ve åb­net i sa­gen, glæ­der for­svar­sad­vo­kat Jør­gen Lange.

» Det har vi jo bedt om i fl ere må­ne­der, og om­si­der sy­nes ankla­ge­myn­dig­he­den og­så, det skal væ­re for åb­ne dø­re. Det sy­nes jeg kun er glæ­de­ligt, « si­ger han til BT.

Næg­ter sig skyl­dig

Han vil ik­ke ud­ta­le sig om den ud­vi­de­de sig­tel­se, før frist­for­læn­gel­sen har fun­det sted.

» Jeg kan si­ge, at min kli­ent næg­ter sig skyl­dig. Og­så i det her, der måt­te kom­me på tirs­dag, « si­ger Jør­gen Lange.

Der er frist­for­læn­gel­se i sa­gen mod den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske tirs­dag.

Sa­gen mod den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske kom­mer til at kø­re her ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster. I næ­ste uge skal ret­ten igen ta­ge stil­ling til, om sy­geple­jer­sken fort­sat skal sid­de va­re­tægts­fængs­let. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

sig­ter den 30- åri­ge kvin­de eft er straff elovens pa­ra­graf 237 om mand­drab ved at ha­ve gi­vet pa­tien­ter­ne et ukendt me­di­cin­præ­pa­rat in­tra­ve­nøst - alt­så ved ind­sprøjt­ning di­rek­te i en ve­ne.

har fra sa­gens be­gyn­del­se næg­tet sig skyl­dig i de al­vor­li­ge sig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.