Ja, en sund frokost gav­ner al­le

BT - - DEBAT - JON FUGLSANG

Madso­cio­log og lek­tor

for at høj­ne kva­li­te­ten og va­ri­a­tio­nen af det, som fol­ke­sko­le­e­le­ver­ne får at spi­se un­der den nye hel­dags­sko­le. Selv­om am­bi­tio­ner­ne for de hjem­mela­ve­de mad­pak­ker er hø­je, le­ver de ik­ke i et til­stræk­ke­ligt om­fang op til det sund­heds- og ap­pe­tit­mæs­si­ge ni­veau, som der er brug for. Mad­pak­ker­ne kan ik­ke leve op til frisk og varm mad, som man­ge ken­der det fra de­res ar­bejds­plads. Det er for­æl­dre­nes op­ga­ve at sør­ge for, at de­res børn får no­get at

DER ER BRUG

spi­se. Men når bør­ne­ne er så me­get væk fra hjem­met, bli­ver det for ideologisk, hvis sko­len ik­ke bli­ver en med­spil­ler med for­æl­dre­ne.

for­di, bør­ne­ne ik­ke må få en mad­pak­ke med, men det er bør­ne­ne, der bli­ver ta­ber­ne ved, at for­æl­dre­ne in­si­ste­rer på at smø­re mad­pak­ke. Det hand­ler om at sæt­te am­bi­tions­ni­veau­et højt. Go­de ma­d­ord­nin­ger frem­mer triv­sel, læ­ring og bør­ne­nes sund­heds­for­stå­el­se. Det vil sik­re den va­ri­a­tion, der vil gi­ve bør­ne­ne en for­stå­el­se for no­get an­det mad end den, de får der­hjem­me.

DET ER IK­KE

for­æl­dre, der er ban­ge for at mi­ste kon­trol­len med, hvad de­res børn spi­ser uden­for hjem­met. Men børn er me­get væk, og de får præ­sen­te­ret an­dre ver­de­ner end den, som mor og far sy­nes er rig­tig. For­æl­dre­ne er tit en hæm­sko for, at bør­ne­nes smag ud­vik­ler sig, for­di de fast­hol­der dem i be­stem­te smags­præ­fe­ren­cer. Ar­gu­men­tet imod er, at det er dyrt, men pen­ge­ne kom­mer igen på grund af øget læ­ring. Et af de bæ­ren­de ar­gu­men­ter for at ind­fø­re ma­d­ord­ning er at gø­re no­get ved so­ci­al ulig­hed, der gør, at man­ge ik­ke får en god nok mad­pak­ke med.

DER ER MAN­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.