Er der et al­ter­na­tiv til Hil­lary?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Eft er ot­te år med Ba­ra­ck Oba­ma le­der man­ge ame­ri­ka­ne­re eft er et se­ri­øst kon­ser­va­tivt al­ter­na­tiv med bred væl­ge­rap­pel. Hidtil for­gæ­ves. NAT­TEN TIL FRE­DAG stod re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­da­ter så frem i valg­kam­pens før­ste tv- de­bat, og nok får en­kel­te af dem go­de ka­rak­te­rer, men den kla­re vin­der var in­gen ste­der at se. Hun var end ik­ke til ste­de i sa­len. De­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton til­brag­te i ste­det aft enen med ken­dis­sen Kim Kar­das­hi­an, som tog en sel­fi e med en stors­mi­len­de Cl­in­ton. RE­PU­BLI­KA­NER­NE KAN HER og nu ik­ke stille med en kan­di­dat, som bå­de ac­cep­te­res af par­tiets bag­land og sam­ti­dig til­træk­ker af­gø­ren­de væl­ger­grup­per som kvin­der og lat­i­no­er. Rig­man­den Do­nald Trump er den mest po­pu­læ­re blandt re­pu­bli­kan­ske væl­ge­re, men med sin vre­de, brov­ten­de op­før­sel og ned­gø­ren­de kom­men­ta­rer om kvin­der og im­mi­gran­ter har han ik­ke en ki­na­mands chan­ce for at vin­de et præ­si­dentvalg mod Hil­lary Cl­in­ton, der kan bli­ve USAs før­ste kvin­de­li­ge præ­si­dent. I TV- DE­BAT­TEN TRU­E­DE Trump med at stille op som en uaf­hæn­gig kan­di­dat, hvis han ik­ke væl­ges som re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat, men hel­ler ik­ke det sce­na­rio er at­trak­tivt for par­ti­et. Trump kan med si­ne pen­ge og gen­nem­slags­kraft split­te de kon­ser­va­ti­ve stem­mer i en grad, så de­mo­kra­ter­ne får foræ­ret Det Hvi­de Hus. FOR RE­PU­BLI­KA­NER­NE ER Do­nald Trump pri­sen, der be­ta­les, for ot­te års fl irt med de mest ha­de­ful­de væl­ger­grup­per. Ind­til de fi nder en kan­di­dat, der kan pa­ci­fi ce­re de vre­de hvi­de mænd uden at skræm­me kvin­der­ne væk, vil ame­ri­kan­ske væl­ge­re spej­de for­gæ­ves eft er et re­elt kon­ser­va­tivt al­ter­na­tiv.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.