Nej, sta­ten er ik­ke en bonus­mor

BT - - DEBAT - MET­TE ABILD­GAARD

Sund­heds­ord­fø­rer ( K)

syns­punkt, at for­æl­dre­ne først og frem­mest har an­sva­ret for de­res børns mad bå­de der­hjem­me og i sko­len. Det er på man­ge må­der en gli­de­ba­ne, hvis man be­gyn­der at læg­ge fl ere og fl ere op­ga­ver ved­rø­ren­de børn over til sta­ten. Så bli­ver det og­så sta­tens op­ga­ve at læ­se lek­tier med bør­ne­ne og så vi­de­re, som det eft er­hån­den er ble­vet med lek­tiecaféer. Vi bli­ver nødt til at stå fast på, at det er for­æl­dre­ne, der ken­der de­res børn bedst. De har det

JEG HAR DET

stør­ste an­svar, og det gæl­der og­så for de­res børns kost. Ma­d­ord­nin­ger på sko­ler vil be­ty­de, at for­æl­dre­ne i min­dre grad hav­de mu­lig­hed for at be­stem­me, hvad for no­get mad bør­ne­ne får, mens de er i skole, og min­dre mu­lig­hed for at hol­de øje med, hvil­ken fø­de de­res børn får.

væ­re sta­ten, der har fa­cit­lis­ten på den go­de mad­pak­ke. Nog­le børn kan sag­tens tå­le at ha­ve en pak­ke ro­si­ner med i mad­pak­ken og an­dre har ik­ke godt af det. Det er for­æl­dre­ne, der har an­sva­ret, og der skal sta­ten ik­ke gå ind med en

DET KAN AL­DRIG

løft et pe­ge­fi nger på den må­de.

det er for et sam­fund, vi er ved at ud­vik­le os til, hvis sta­ten skal over­ta­ge an­sva­ret for, om børn bli­ver over­væg­ti­ge, får nok af de rig­ti­ge vi­ta­mi­ner, læ­rer at læ­se og så vi­de­re. Når man sæt­ter børn i ver­den, gør man det af kær­lig­hed, og man gør det for at ta­ge an­svar for dem. Vi po­li­ti­ke­re kan hjæl­pe i sko­ler­ne og kom­mu­ner­ne, men i sid­ste en­de må for­æl­dre­ne stå ved de­res an­svar, og det tror jeg og­så ger­ne, de vil.

JEG FRYG­TER, HVAD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.