BE­HOV FOR NYE OVER­SKRIF­TER

Carl Holsts eft er­løn præ­ge­de Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen frem­lag­de ho­ved­linjer­ne i re­ge­rin­gens plan for eft er­å­ret på Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de i Bil­lund i går, men én sag trak umid­del­bart over­skrift er­ne på al­le me­di­er eft er pres­se­mø­det, nem­lig for­svars­mi­ni­ster Carl Holsts ef­ter­ve­der­lag og Løk­kes mel­ding om, at der er be­hov for nye reg­ler.

Var det en øre­tæ­ve til Holst? Nej. Nok sag­de stats­mi­ni­ste­ren, at sa­gen vi­ste, at der var be­hov for en sam­let gen­nem­gang af po­li­ti­ker­løn­nin­ger, som en kom­mis­sion net­op nu ar­bej­der med, og hvor et fl er­tal i Fol­ke­tin­get på for­hånd har aft alt at bak­ke op om kom­mis­sio­nens an­be­fa­lin­ger. Men Løk­ke lag­de og­så vægt på det uri­me­li­ge i, at en po­li­ti­ker skal ’ stå moralsk på mål for den løn, som nog­le an­dre har be­slut­tet, at man skal ha­ve’, Løk­ke sag­de og­så, at man skul­le væk fra en si­tu­a­tion, hvor man kan ’ dri­ve en en­kelt po­li­ti­ker rundt i ma­ne­gen, for­di han over­hol­der reg­ler­ne’. Det er op­bak­ning til Carl Holst.

Hvor­for bak­ker Løk­ke Holst op? in­for­ma­tio­ner, bl. a. at re­ge­rin­gen først frem­læg­ger et for­slag til fi nans­lov til ok­to­ber, at re­ge­rin­gen ag­ter selv at be­stem­me over, hvil­ke stats­li­ge ar­bejds­plad­ser der skal ud­fl yt­tes, og at re­ge­rin­gen gør ’ rent bord’ mht. po­li­tiets over­ar­bejds­puk­kel, før man ind­le­der for­hand­lin­ger om po­li­tiets frem­tid til eft er­å­ret.

Hvad kom­mer eft er­å­ret til at hand­le om? Re­ge­rin­gen er i gang med et kas­se­eft er­syn - bå­de po­li­tisk og øko­no­misk - måt­te man for­stå på stats­mi­ni­ste­ren. Det vil i re­a­li­te­ten væ­re en nulstil­ling af den øko­no­mi­ske sco­re­tav­le og vil vi­se, at der er fær­re pen­ge og fl ere løft er fra den tid­li­ge­re re­ge­ring, end de selv sag­de. Det er det fun­da­ment, Løk­ke vil læg­ge, før han bygger sit po­li­ti­ske hus. Sel­ve hu­sets før­ste fi re yd­re mu­re be­står af 1) Tryg­hed, her­un­der po­li­ti og fl ygt­nin­ge- ind­van­drer- po­li­tik­ken. 2) Vækst og ud­vik­ling, her­un­der bl. a. en li­be­ra­li­se­ring af plan­loven, ud­fl yt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser og en fø­de­va­re­pak­ke. 3) Ker­ne­vel­færd. Her fo­ku­se­re­de Løk­ke på sund­heds­om­rå­det og gav et svirp til den tid­li­ge­re re­ge­ring, som har ned­bragt ven­te­ti­den på ope­ra­tio­ner med fem da­ge, mens man i 00’ er­ne ned­brag­te den med fem uger. Og 4) Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Løk­ke bad li­ge­frem om, at man må­ler den­ne re­ge­ring på ev­nen til at fl yt­te folk fra pas­siv for­sør­gel­se til ak­tiv be­skæft igel­se. Det skal ske gen­nem en jo­bre­form, som fal­der i to etaper. Først vil man før jul gen­nem­fø­re det fl or­om­vund­ne ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’ og der­eft er skat­te­let­tel­ser til for­å­ret.

Hvad var det eft er­lad­te ind­tryk? Da Løk­ke før­ste gang blev stats­mi­ni­ster, kald­te man ham ’ vi­ka­ren’. Det ind­tryk er væk. Stats­mi­ni­ste­ren eft er­lod et ind­tryk af en re­ge­ring med et tæt­pak­ket ar­bejds­pro­gram og en le­der, der har sat sig tungt i sto­len. Men der var og­så en snert valg­kamps­re­to­rik. Det hav­de væ­ret smuk­ke­re, hvis det hav­de væ­ret afl øst af en varm in­vi­ta­tion til et bredt sam­ar­bej­de. Løk­ke er trods alt i spid­sen for en lil­le min­dre­tals­re­ge­ring, der træn­ger me­re til nye over­skrift er, end Carl Holst træn­ger til nye løn­reg­ler.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.