’’

BT - - DEBAT -

Det kun­ne næ­sten ik­ke væ­re an­der­le­des. Løk­ke har selv mod­ta­get eft er­ve­der­lag fra sin tid som amts­borg­me­ster, eft er han var ble­vet mi­ni­ster i 2001. Det har an­dre og­så. Og det for­søm­te Løk­ke ik­ke at an­ty­de lidt klod­set. Det var bl. a. tid­li­ge­re borg­me­ster i Hil­le­rød og sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup, han tal­te om.

Var det Holsts ene­ste brøler? Nej, for­svars­mi­ni­ste­ren gav for ny­lig et in­ter­view om luk­nin­gen af Irak- Af­g­ha­ni­stan kom­mis­sio­nen, hvor han sag­de: ’ Vi gik i krig, for­di der var mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben. Den be­grun­del­se var for­kert. Slut.’ Men Løk­kes svar var mar­kant an­der­le­des på pres­se­mø­det i går. Han sag­de, at Dan­mark gik i krig pga. Iraks mang­len­de over­hol­del­se af FN- re­so­lu­tio­ner. Løk­ke til­fø­je­de, at man har luk­ket kom­mis­sio­nen, for­di man be­trag­ter den som et for­søg på at gø­re po­li­tik til ju­ra. Og slut­te­de med at væ­re overrasket over, at no­gen ( Læs: Pres­sen og op­po­si­tio­nen) kan væ­re overrasket over, at man gør, som man he­le ti­den har sagt, man vil­le.

Hvad vil­le Løk­ke hel­le­re ha­ve truk­ket over­skrif­ter på? Løk­ke frem­lag­de en ret de­tal­je­ret plan for eft er­å­ret. Der gem­te sig nog­le ge­dig­ne nyhe­der i mæng­den af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.