Så­dan hol­der vi

An­non­cer på ara­bi­sk skal for­tæl­le, at der er kom­met en ny re­ge­ring i Dan­mark og nye stram­me reg­ler, si­ger iskold in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg

BT - - NAF ER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

ASYL­REG­LER

In­den læn­ge vil den dan­ske re­ge­ring sæt­te an­non­cer på ara­bi­sk i mel­le­møst­li­ge me­di­er, hvor vi for­tæl­ler, at Dan­mark har få­et en ny re­ge­ring, en ny hår­de­re ud­læn­din­gepo­li­tik og hal­ve­ret ydel­ser­ne til asylan­sø­ge­re.

Det si­ger in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, som BT har snak­ket med i en pau­se i Ven­stres som­mer­grup­pe­mø­de på Le­go­land Ho­tel i Bil­lund.

» Når vi har tred­je­be­hand­let for­sla­get om hal­ve­ring af ydel­ser­ne, så reg­ner jeg med, at der kom­mer an­non­cer un­der en el­ler an­den form. Jeg ved ik­ke, hvor­dan de skal se ud, og det er hel­ler ik­ke mig, der skal la­ve dem, « si­ger In­ger Støj­berg.

» De skal la­ves af nog­le, der er vant til at kom­mu­ni­ke­re i Mel­le­mø­sten. Det skal væ­re nøg­tern in­for­ma­tion om de reg­ler, der ek­si­ste­rer - på ara­bi­ske sprog. Det skal væ­re til at for­stå for men­ne­skes­mug­ler­ne. Det er jo dem, an­non­cer­ne er ret­tet mod. «

Så der skal stå ’ bliv væk’ på ara­bi­sk?

» Nej, der skal stå, hvil­ke op­stram­nin­ger det er, vi gen­nem­fø­rer, at vi hal­ve­rer ydel­ser og an­dre bud­ska­ber om op­stram­nin­ger og æn­dre­de vil­kår. Så de kan for­stå, at der er kom­met en ny re­ge­ring og en ny po­li­tik. Men om det skal væ­re i li­ba­ne­si­ske avi­ser el­ler på net­tet, det ved jeg ik­ke end­nu. Men det kom­mer un­der en el­ler an­den form. Prøv li­ge at se, hvor­dan men­ne­skes­mug­ler­ne an­non­ce­rer, « si­ger In­ger Støj­berg og ræk­ker mig tre A4- ark med ud­prin­te­de ara­bi­ske Fa­ce­book- op­da­te­rin­ger over­sat til en­gelsk. Et sted står der: ’ Rej­ser til et­hvert eu­ro­pæ­isk land: 8.000 dol­lar pr. per­son’. Et an­det sted: ’ Rej­se fra Mer­sin til Ita­li­en. 30 m turist ya­cht, sik­ker med Guds vil­je. Der er mad til ti da­ge. Pris: 5.500 dol­lar pr. per­son og spe­ci­el pris for fa­mi­li­er og grup­per.’

Bil­let til Dan­mark

En tred­je men­ne­skes­mug­ler re­k­la­me­rer med, at pri­sen til Ita­li­en er 5.500, til Frankrig 7.500 og til Østrig 6.500 dol­lar

» Det er det, vi er op­pe imod, « si­ger In­ger Støj­berg og vif­ter og­så med den li­ste over asyl­reg­ler i Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge, Hol­land og Tys­kland, som al­le­re­de har væ­ret frem­me i fle­re me­di­er.

» Der er og­så nog­le, hvor der står ’ bil­let til Dan­mark og grup­pe­ra­bat’, ’ spe­ci­al pri­ce’ og ’ hvis du ta­ger af sted in­den tors­dag, er det bil­li­ge­re. Ef­ter tors­dag sti­ger pri­sen’. Det er ud­for­drin­gen, og vi kan alt­så ik­ke ba­re læ­ne os tilbage og si­ge: ’ Okay, vi ved, at der fl­o­re­rer et rej­se­ka­ta­log på Fa­ce­book, hvor man let kan kom­me i kon­takt med en men­ne­skes­mug­ler’ uden at gø­re no­get ved det. «

Fø­ler sig ik­ke ud­sat

Vi sid­der og snak­ker i et hjør­ne af lob­by­en på Le­go­land Ho­tel, om­gi­vet af le­gen­de børn og fan­ta­si­ful­de Le­go­fi­gu­rer. Det kan næ­sten ik­ke bli­ve me­re dansk. I et rum li­ge ved si­den af os sid­der fi­re po­li­ti­folk i skud­sik­re ve­ste. De er der for at pas­se på Løk­ke, ik­ke Støj­berg. Og ve­ste­ne... det er ba­re ble­vet al­min­de­ligt i Dan­mark nu.

Der er ik­ke no­gen livvag­ter til at be­skyt­te dig, ef­ter du er ble­vet in­te­gra­tions­mi­ni­ster?

» Nej nej, Jeg tror ik­ke, jeg er ud­sat. Jeg går ik­ke rundt og fø­ler mig ud­sat. « Får du no­gen trus­ler? » Jeg vil ba­re si­ge, at der er ik­ke no­gen, der gør mig no­get, « si­ger hun med et bredt grin, der sig­na­le­rer, at hun ik­ke er ban­ge for no­get.

.

Man­ge me­ner, Dan­mark luk­ker sig om sig selv og sy­nes, det er for­fær­de­lig synd for bå­d­flygt­nin­ge, der prø­ver at kom­me over Mid­del­ha­vet og ind i Eu­ro­pa?

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

» Det er for­fær­de­ligt for de men­ne­sker, der flyg­ter fra en kum­mer­lig til­væ­rel­se i Sy­ri­en. Jeg kan sag­tens for­stå det. Men vi bli­ver og­så nødt til at se på, at de al­ler­fat­tig­ste er sta­dig i Sy­ri­en. Det er dem, der hver­ken har pen­ge el­ler fy­sisk mu­lig­hed for at flyg­te. De næst­stær­ke­ste er dem, der når til de store flygt­nin­ge­lej­re i nær­om­rå­der­ne, og de al­ler-

Men­ne­skes­mug­ler­ne an­non­ce­rer rask væk på Fa­ce­book. Her er et ud­print med ara­bi­ske Fa­ce­book- op­da­te­rin­ger over­sat til en­gelsk.

Kil­de: htt­ps:// ar- ar. fa­ce­book. com/ Ser­vi­ce. Sy­ri­ans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.