Flygt­nin­ge væk

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015 stær­ke­ste, der og­så har pen­ge på lom­men, er dem, der har råd til at be­ta­le en men­ne­skes­mug­ler for at kom­me til Eu­ro­pa. Så de, der kom­mer her til Dan­mark, er de al­ler- stær­ke­ste. Jeg si­ger ik­ke, at de ik­ke skal hjæl­pes un­der en el­ler an­den form. Men vi la­der ba­re nog­le i stik­ken, der er me­get sva­ge­re. Og vi kan jo hjæl­pe i hvert fald 10- 12 per­so­ner i nær­om­rå­der­ne, for hver én vi hjæl­per i Dan­mark, for det sam­me be­løb. Det er vig­tigt, at vi har en re­el dis­kus­sion om, hvor­dan vi hjæl­per flygt­nin­ge. «

» De an­det er im­mi­gran­ter­ne fra Nord­afri­ka, der øn­sker sig en bed­re til­væ­rel­se i Eu­ro­pa. Det kan vi jo se på pres­set på tun­ne­len imel­lem Frankrig og Eng­land. 1.500- 2.000 prø­ver at kom­me igen­nem hver dag, og de må dag­ligt luk­ke tun­ne­len i fle­re ti­mer for at ta­ge pres­set af. Hund­re­de­vis af po­li­ti­folk er sat ind for at be­græn­se det. Det må vi og­så for­hol­de os til. Vi har al­tid haft tra­di­tion i Dan­mark for at hjæl­pe men­ne­sker i nød, og det skal vi bli­ve ved med. Men vi kan jo ik­ke hu­se al­le men­ne­sker. «

Det ly­der ba­re som om, vi kun skal hjæl­pe me­get få, alt­så dem vi er tvun­get til at hjæl­pe?

» Nej, vi har jo vo­res kvo­te på 500 flygt­nin­ge hvert år, men selv­føl­ge­lig skal vi og­så hjæl­pe asylan­sø­ger­ne, men vi kan jo ik­ke bli­ve ved. Du kan jo se, hvor pres­se­de de er rundt om i kom­mu­ner­ne Det er ved at væ­re ut­ro­lig svært at hu­se de man­ge flygt­nin­ge, der kom­mer. Og for hver én, der får asyl, skal du gan­ge med 1,6, for det er det, en sy­rer bli­ver til gen­nem­snit­ligt, når han får fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. «

In­ger Støj­berg læ­ner sig frem mod mig i den hø­je grøn­ne stol, der ser ud som om, den er fra en teg­ne­film. In­si­ste­ren­de. Hun me­ner, at sel­ve vo­res kul­tur og den dansk­hed, vi be­fin­der os midt i i fre­de­li­ge Bil­lund, vir­ke­lig er i fa­re for at bli­ve lø­bet over en­de.

» Vi er un­der enormt pres, og hvis vi vil be­va­re de vær­di­er, vi har byg­get Dan­mark på i man­ge hund­re­de år, så bli­ver vi nødt til at væ­re helt ær­li­ge om, at så kan der ik­ke kom­me me­get store be­folk­nings­grup­per ude­fra på én gang. Så kan vi ik­ke sam­ti­dig gå rundt og bil­de os selv ind, at alt er i or­den, « si­ger In­ger Støj­berg.

Skal tilbage igen

» Der er ved at ske en un­der­lig glid­ning, hvor man i nog­le kred­se op­fat­ter det så­dan, at når man kom­mer her­til som asylan­sø­ger el­ler flygt­ning, så bli­ver man ind­van­drer. Det gør man jo ik­ke. Hvis man kom­mer her­til som flygt­ning, er me­nin­gen jo, at man skal væ­re her, ind­til der er fred i ens eget land, og når der er det, skal man tilbage og genop­byg­ge sit land. Det er det, vi bør dis­ku­te­re - om det nor­ma­le er, at en flygt­ning skal væ­re her, ind­til der er fred og ro, el­ler at hvis man får asyl, så bli­ver man plud­se­lig ind­van­drer. Jeg ser det ik­ke så­dan, at al­le flygt­nin­ge skal bli­ve i Dan­mark. «

Ri­si­ke­rer du ik­ke at få et dår­ligt ry i Eu­ro­pa?

» Det tror jeg ik­ke. Og ud­læn­din­gepol­tik skal jo gå på to ben. Nu ta­ler vi om flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter. Vi skal og­så til­træk­ke ar­bejds­kraft ude­fra. Folk, der gør Dan­mark ri­ge­re, er jo hjerte­ligt vel­kom­ne.

Det ly­der ik­ke, som om du er sær­lig ue­nig med Dansk Fol­ke­par­ti?

» Al­le fi­re par­ti­er i blå blok er ret eni­ge om det her på lange stræk. «

Den hår­de linje

Ved je­res som­mer­grup­pe­mø­de sid­ste år var der ik­ke den store be­gej­string for din hår­de re­to­rik over for ud­læn­din­ge. Fø­ler du en stør­re op­bak­ning nu?

» Det er jo Ven­stres po­li­tik, vi fø­rer, så det er he­le Ven­stres po­li­tik. Al­le ved, hvad jeg står for. Det er ble­vet me­get de­bat­te­ret og dis­ku­te­ret rundt om­kring. Så jeg tror ik­ke, det kom­mer bag på no­gen. «

Var det ik­ke lidt af et sats fra din si­de at læg­ge en så hård linje?

» Jeg tror ik­ke, no­gen er i tvivl om, hvad jeg me­ner. Man­ge har dis­ku­te­ret det flIt­tigt, især folk fra ven­stre­fløj­en. Og det er jo et om­rå­de, hvor man kan se, at der vir­ke­lig er for­skel på ven­stre og høj­re i dansk po­li­tik. «

Men der er vel og­så nog­le i blå blok, der ik­ke bry­der sig om så hård en re­to­rik?

» Det er et spørgs­mål om tem­pe­ra­ment. Det er vig­tigt for mig, at folk ved, hvor vi står, og at vi har mu­lig­hed for at gen­nem­fø­re det. Og man­ge af kri­ti­ker­ne – så­dan nog­le som Sti­ne Bos­se – de øn­sker en an­den po­li­tik, og det er fair nok. Jeg sæt­ter pris på det, når folk gi­der dis­ku­te­re min og Ven­stres linje, « si­ger In­ger Støj­berg.

Men­ne­skes­mug­ler­ne be­nyt­ter sig af Fa­ce­book, når de skal ha­ve solgt de­res ’ rej­ser’ til flygt­nin­ge. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg plan­læg­ger nu en annonce- mo­dof­fen­siv i Mel­le­mø­sten.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.