Sig­tet for falsk an­mel­del­se

Den DSB- an­sat­te, der i går skab­te to­tal­ka­os i ho­ved­stad­stra­fi kken ved at på­stå sig over­fal­det og bag­bun­det, er ble­vet an­holdt, sig­tet for falsk an­mel­del­se

BT - - NYHEDER -

BYG­GE­PRO­JEK­TER BLEV DER IGANG­S­AT I 2006, MOD FI­RE MIL­LI­O­NER I 2014, IFØL­GE DAN­MARKS STA­TI­STIK.

SIG­TET

Ni­els Pe­der­sen

niep@ bt. dk Po­li­ti­et ryk­ke­de talstærkt ud, og tog­drift en blev lam­met, da en DSB- an­sat nat­ten til fre­dag an­gi­ve­ligt blev over­fal­det og bag­bun­det af to mænd, da han over­ra­ske­de dem i nær­he­den af Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, mens han var ved at kl­ar­gø­re et tog­sæt. Men eft er at ha­ve eft er­for­sket sa­gen har Kø­ben­havns Po­li­ti nu valgt at sig­te man­den for falsk an­mel­del­se. Det skri­ver Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

’ Kø­ben­havns po­li­tis eft er­forsk­ning af en hæn­del­se i mor­ges ved Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, hvor en mand til po­li­ti­et for­kla­re­de, at han var ble­vet over­fal­det af to ger­nings­mænd, som han over­ra­ske­de i to­get, har ført til, at man­den nu er an­holdt og sig­tet for falsk an­mel­del­se og for at ha­ve skabt om­fat­ten­de for­styr­rel­se i tog­drift en og po­li­tiets ud­ryk­ning,’ skri­ver po­li­ti­et i pres­se­med­del­el­sen.

’ Så no­get mistæn­ke­ligt’

Den DSB- an­sat­te, som er en så­kaldt ’ sta­tions­be­tjent’, på­stod, at han så no­get mistæn­ke­ligt i en af tog­vog­ne­ne, da han var i gang med at kl­ar­gø­re to­ge­ne på ba­ne­le­ge­met mel­lem Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård og Dybbøls­bro Sta­tion ved 4- ti­den nat­ten til fre­dag. Her­eft er blev han eft er eget ud­sagn over­fal­det af to mænd, som var iført ele­fant­hu­er, in­de i sel­ve to­get. Mæn­de­ne tru­e­de ham med et sky­de­vå­ben og bandt ham fast med gaff ata­pe, men han blev se­ne­re be­fri­et af si­ne kol- le­ga­er, som slog alarm til po­li­ti­et

SBs in­for­ma­tions­chef To­ny Bis­pe­skov op­ly­ste fre­dag mor­gen, at der des­u­den var ble­vet fun­det en mistæn­ke­lig gen­stand på ba­ne­le­ge­met mel­lem Ho­ved­ba­ne­går­den og Dybbøls­bro St.

Epi­so­den skab­te store pro­ble­mer for mor­gen­tra­fi kken, og i fl ere ti­mer holdt to­ge­ne stille på Ho­ved­ba­ne­går­den. Et kvar­ter over ot­te be­gynd­te to­ge­ne så småt at kø­re, men først ved mid­dags­tid blev tog­drift en nor­mal.

Oslo i alarm­be­red­skab

Sa­gen min­der me­get om en falsk an­mel­del­se fra Oslo i Nor­ge tid­ligt ons­dag mor­gen. Her fi k en 35- åri­ge vagt po­li­ti­et i Oslo til at gå i hø­je­ste alarm­be­red­skab, da han an­meld­te, at han var ble­vet skudt i bry­stet af to ger­nings­mænd ved by­ens uni­ver­si­tet, hvor der se­ne­re blev fun­det en bom­be­lig­nen­de gen­stand. Man­den er si­den ble­vet an­kla­get for falsk an­mel­del­se og in­drøm­me­de for­hol­det un­der et rets­mø­de tors­dag.

Næg­ter sig skyl­dig

Den DSB- an­sat­te næg­ter sig skyl­dig i at ha­ve is­ce­ne­sat hæn­del­sen på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Han skal i grund­lovs­for­hør i dag, op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti.

’ Da det end­nu ik­ke er af­kla­ret, om grund­lovs­for­hø­ret skal fo­re­gå for luk­ke­de dø­re, kan Kø­ben­havns Po­li­ti ik­ke kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re på nu­væ­ren­de tids­punkt’, skri­ver po­li­ti­et i pres­se­med­del­el­sen.

BT har væ­ret i kon­takt med Kø­ben­havns Po­li­ti, som for­kla­rer, at de ik­ke kan ud­ta­le sig om sa­gen før grund­lovs­for­hø­ret lør­dag. STRAF­FE­LOVEN

. 1 65. Den, der til off ent­lig myn­dig­hed an­mel­der en strafb ar hand­ling, der ik­ke er be­gå­et, så­vel som den, der til så­dan myn­dig­hed ind­gi­ver fal­ske kla­ge­mål, straff es med bø­de el­ler fængsel ind­til 4 må­ne­der. 1 93. Den, der på rets­stri­dig må­de frem­kal­der om­fat­ten­de for­sty rrel­se i drift en af al­min­de­li­ge sam­færds­els­mid­ler, of­fent­lig po­st­be­sør­gel­se, te­le­graf- el­ler te­le­fo­nan­læg, ra­dio- el­ler fj ern­syns­an­læg, in­for­ma­tions­sy­ste­mer el­ler an­læg, der tje­ner til al­min­de­lig for­sy­ning med vand, gas, elek­trisk strøm el­ler var­me, straff es med bø­de el­ler fængsel ind­til 6 år.

Tid­ligt fre­dag mor­gen an­meld­te en DSB- me­d­ar­bej­der et over­fald på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Nu sig­ter Kø­ben­havns Po­li­ti ham for falsk an­mel­del­se. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.