Kæ­le­dyr er for fe­de

BT - - NYHEDER -

LIVS­STILS­SYG­DOM­ME

Det er ik­ke kun men­ne­sker, der li­der af syg­dom­me som slid­gigt, hjer­te­pro­ble­mer el­ler di­a­be­tes. Nu li­der vo­res kæ­le­dyr og­så i sti­gen­de grad at livs­stils­syg­dom­me­ne, skri­ver Po­li­ti­ken.

Det skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt, at ejer­ne gi­ver de­res hunde og kat­te for me­get mad, og at dy­re­ne be­væ­ger sig for lidt. I USA vur­de­res det, at mindst 30- 40 pro­cent af al­le hunde og kat­te er over­væg­ti­ge el­ler fe­de, og Den Dan­ske Dyr­læ­ge­for­e­ning vur­de­rer, at det står li­ge så slemt til blandt dan­ske kæ­le­dyr.

Mis­for­stå­et god­hed

Ni­els Fil­ten­borg- Bar­n­kob er dyr­læ­ge og har i 20 år dre­vet Dy­r­e­kli­nik­ken Vi­by- Sjæl­land. Han vur­de­rer, at det skyl­des, at vi i hø­je­re grad til­læg­ger dyr men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber.

» Rent fø­lel­ses­mæs­sigt knyt­ter man­ge men­ne­sker sig enormt stærkt til de­res kæ­le­dyr, og når bør­ne­ne fl yt­ter hjem­me­fra, over­ta­ger kæ­le­dy­re­ne i nog­le til­fæl­de nær­mest bør­ne­nes plads i barn­doms­hjem­met. Og li­ge præ­cis der­for kan det gå galt, så man i en form for mis­for­stå­et god­hed kon­ti­nu­er­ligt gi­ver dy­ret for­skel­li­ge for­mer for mad, « si­ger Ni­els Fil­ten­borg- Bar­n­kob til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.