Bank: Vi skal brem­se bo­lig­bob­le

BT - - NYHEDER -

1,45 mil­li­on kro­ner. Det be­løb vil det ver­den­skend­te fi rma Ja­cob Jen­sen De­sign ha­ve ud af to jour­na­li­ster fra TV2, som er­stat­ning for et tvindslag og en ar­ti­kel om elek­tro­ni­ske p- ski­ver fra de­sign­fi rma­et og an­dre fi rma­er. Ski­ver­ne skal iføl­ge jour­na­li­ster­ne væ­re ’ smæk­fyldt med

fejl’.

Men iføl­ge de­sign­fi rma­et er der fejl i de tal, som de to jour­na­li­ster præ­sen­te­re­de i et indslag på TV2 News og i en ar­ti­kel på tv2. dk 20. fe­bru­ar 2012.

I TV2s ar­ti­kel vur­de­rer en par­ke­rings­vagt, at cir­ka

Det er be­gyndt at lug­te lidt af bobler igen på bo­lig­mar­ke­det. Og den­ne gang er det vig­tigt, at ban­ker­ne er sig de­res an­svar be­vidst, når de gi­ver lån til bo­li­ger, ly­der det fra che­fø­ko­nom i Ar­bej­der­nes Lands­bank Lo­ne Kjær­gaard i et in­ter­view med TV2 Fi­nans. » Der er nog­le brem­ser, der helt au­to­ma­tisk skal slå til. Og det er ek­sem­pel­vis ude i kre­dit­giv­nin­gen ude i ban­ker­ne og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne. Vi skal jo alt­så væ­re år­våg­ne i øje­blik­ket. Det skal bå­de ban­ker­ne og for­bru­ger­ne ha­ve lidt ek­stra fo­kus på, « si­ger hun.

BU­SI­NESS. DK

mo­to@ bt. dk Ja­cob Jen­sens elek­tro­ni­ske pski­ver er ble­vet an­kla­get for at væ­re

ful­de af fejl. Nu vil de­sign­fir­ma­et ha­ve er­stat­ning af de to jour­na­li­ster, som skrev ne­ga­tivt om ud­sty­ret. Ar­kiv­fo­to: Bax

Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.