De­sig­ner sagsø­ger TV2- jour­na­li­ster

BT - - NYHEDER -

Mor­ten Toft

halv­de­len af al­le p- ski­ver ik­ke vir­ker eft er hen­sig­ten. En vur­de­ring, som ik­ke er strafb ar, slog by­ret­ten i Oden­se fast i 2014. By­ret­ten fastslog og­så, at TV2 te­ste­de elek­tro­ni­ske p- ski­ver ge­ne­relt – ik­ke kun dem fra Ja­cob Jen­sen De­sign.

Pro­ble­met med p- ski­ver er imid­ler­tid langt min­dre end fejl i hver an­den, ud­ta­ler ad­vo­kat for Ja­cob Jen­sen De­sign, Mi­cha­el Chri­sti­a­ni Havemann.

» TV2 sag­de, at 50 pro­cent af pski­ver­ne in­de­holdt fejl. Men kun 0,74 pro­cent af Ja­cob Jen­sen De­signs hav­de fejl, « si­ger ad­vo­ka­ten til BT.

I by­ret­ten hæv­de­de de­sign­fi rma­et, at p- vag­tens vur­de­ring har be­ty­det, at Ja­cob Jen­sen De­sign er gå­et glip af ind­tæg­ter for 1,45 mil­li­o­ner kro­ner. Den ne­ga­ti­ve om­ta­le af p- ski­ver­ne har be­ty­det, at kun­der­ne er gå­et uden om va­ren, for­kla­rer Mi­cha­el Chri­sti­a­ni Havemann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.