Man­ge børn er ik­ke for­sik­ret mod ulyk­ker

BT - - NYHEDER -

IN­STI­TU­TIONS­LIV

Er dit barn for­sik­ret, hvis det slår ho­ve­d­et un­der et fald fra gyn­gen i sko­le­går­den?

I en klas­se med 25 ele­ver er der i gen­nem­snit mindst fem børn, som ik­ke er om­fat­tet af en ulyk­kes­for­sik­ring, hvis de i sko­le­ti­den kom­mer ud for en ulyk­ke. Det vi­ser en un­der­sø- gel­se fra If Ska­de­for­sik­ring.

År­sa­gen er iføl­ge for­sik­rings­sel­ska­bet, at man­ge for­æl­dre ik­ke ved, at det er de­res eget an­svar.

» Man­ge for­æl­dre tror fort­sat, at de­res børn er for­sik­ret via kom­mu­nen i sko­le­ti­den el­ler i in­sti­tu­tio­nen, men reg­ler­ne blev æn­dret i 2012, og si­den da har det ik­ke væ­ret til­ladt for kom­mu­ner­ne at ind­gå kol­lek­ti­ve for­sik­rings- aft aler. Det er der­for ale­ne op til for­æl­dre­ne at sør­ge for en pri­vat ulyk­kes­for­sik­ring til bør­ne­ne, « si­ger Bir­git­te Ring­bæk, der er pres­se­ansvar­lig hos If Ska­de­for­sik­ring.

Sel­ska­bet anbefaler, at man bå­de sør­ger for en ulyk­kes­for­sik­ring til bar­net, og at fa­mi­li­en har en ind­bo­for­sik­ring, der dæk­ker, hvis bar­net la­ver ska­de på an­dre, an­dres ting el­ler får stjå­let si­ne ting. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.