Løk­ke fik og­så

In­drøm­mer, at han og­så ef­ter­ve­der­lag, da han blev

BT - - R - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

DOB­BELT­LØN

Net­op som for­svars­mi­ni­ster Carl Holst bø­jer nak­ken og op­gi­ver ca. halv­de­len af det ef­ter­ve­der­lag, som man­ge har kri­ti­se­ret, in­drøm­mer stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at han gjor­de præ­cis det sam­me, da han før­ste gang blev mi­ni­ster i 2001.

Og i mod­sæt­ning til Carl Holst be­tal­te han in­gen­ting tilbage.

» Der var jo ik­ke po­le­mik om det den­gang, « si­ger Lars Løk­ke.

I 2001 gik Lars Løk­ke di­rek­te fra at væ­re amts­borg­me­ster i Fre­de­riks­borg Amt til at væ­re in­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster i An­ders Fogh Ras­mus­sens re­ge­ring.

Lars Løk­ke hav­de dog kun tre på­be­gynd­te he­le år som amts­borg­me­ster. Reg­ler­ne si­ger at ’ ef­ter­løn til en borg­me­ster ydes med et be­løb, der for hvert på­be­gyndt he­le år, funk­tion­s­ti­den har va­ret, sva­rer til 1 ½ gan­ge det sidst yde­de må­ned­li­ge borg­mester­ve­der­lag. Iføl­ge BTs reg­ne­styk­ke er det tre gan­ge halvan­den gan­ge 51.000 kr. I alt ca. 230.000 kr. før skat.

Han si­ger nej til de de­le af ve­der­la­get, han end­nu ik­ke har mod­ta­get, nem­lig ca. 350.000 kr. Han hav­de dog iføl­ge det op­ly­ste ik­ke tænkt sig at of­fent­lig­gø­re sin be­slut­ning, men med­del­te det ba­re til Sø­ren Ga­de.

Sø­ren Ga­de be­kræf­ter, at det var ham, der fik Carl Holst til at of­fent­lig­gø­re be­slut­nin­gen.

» Jeg sy­nes, det vil­le væ­re en god idé at gå ud og med­dele of­fent­lig­he­den det, når han nu har væ­ret igen­nem så me­get, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Kan man egent­lig ik­ke godt for­stå, hvis Carl Holst tror, at han godt kan be­hol­de pen­ge­ne, når nu hans egen chef, stats­mi­ni­ste­ren, og­så gjor­de det?

» Alt­så Carl får ik­ke no­get fremad­ret­tet, og jeg me­ner egent­lig og­så, at det var det, Ni­co­lai Wam­men ( S) og Sø­ren Pa­pe ( K) gjor­de – de fik pen­ge, ind­til de fik mi­ni­ster­løn. Men in­gen af dem får dob­belt løn, ef­ter de er ble­vet mi­ni­stre. Og det gjor­de Lars Løk­ke hel­ler ik­ke. Men po­li­ti­ker­ne skal jo ik­ke pi­ve over, at man er ef­ter dem. El­lers skul­le de la­ve no­get an­det. Så­dan er det, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Hvis Holst og Ga­de hav­de tro­et, at de der­med red­de­de Løk­ke fra, at he­le det vig­ti­ge pres­se­mø­de kom til at hand­le om Carl Holsts løn, tog de fejl – bl. a. for­di BT og fle­re an­dre me­di­er var vi­den­de om, at Løk­ke selv hav­de be­holdt sit ef­ter­ve­der­lag, så he­le den før­ste hav­del af pres­se­mø­det kom til at hand­le om Løk­kes ef­ter­ve­der­lag.

Løk­ke: Reg­ler­ne er dum­me

Reg­ler­ne skal dog la­ves om nu, si­ger Lars Løk­ke.

» Det kan sim­pelt­hen ik­ke nyt­te no­get, at vi har et sy­stem, hvor det er den en­kel­te, der får sin løn ind på kon­to­en, der skal sid­de ef­ter­føl­gen­de og stå moralsk på mål for løn, som man har få­et, for­di an­dre har be­slut­tet, at man skal ha­ve den. Jeg tror, de fle­ste dan­ske løn­mod­ta­ge­re vil­le ha­ve sig fra­bedt, at man hver gang, der kom en løn­check ind, skul­le sid­de der­hjem­me og dis­ku­te­re med sig selv, om man moralsk har en for­dring på den løn, man har få­et, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

I øje­blik­ket sid­der den så­kald­te ve­der­lagskom­mis­sion og en­de­ven­der reg­ler­ne på om­rå­det. Til ef­ter­å­ret ven­tes den at præ­sen­te­re for­slag om, hvor­dan po­li­ti­ke­res løn­vil­kår skal se ud i frem­ti­den. I øv­rigt har det si­den vist sig, at Carl Holst – for­di han i før­ste om­gang sag­de ja til de 833.000 kr. – skal be­ta­le skat af he­le be­lø­bet. Der­med er der stort set ik­ke no­get tilbage – det er li­ge før, det bli­ver en un­der­skud­s­for­ret­ning.

Carl Holst selv hav­de i går in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Halv løs­ning

Men den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Jes­per Ter­man­sen fra Ra­dio24­syv un­drer sig over stra­te­gi­en. Han me­ner over­ho­ve­det ik­ke, det hjæl­per Carl Holst at tak­ke nej til en del af pen­ge­ne.

» Jeg sy­nes, han væl­ger en halv løs­ning. Han sik­rer, at der sta­dig er fo­kus på sa­gen, som nog­le op­fat­ter som grå­dig­hed, ved kun at be­ta­le halv­de­len tilbage. Han får ik­ke genop­ret­tet sin egen tro­vær­dig­hed, men får pla­ce­ret sig selv og Ven­stre der, hvor den­ne her sag fort­sat er et an­lig­gen­de, « si­ger han til BNB.

Bort­set fra den uhel­di­ge start på pres­se­mø­det, var Lars Løk­ke i fin form og over­skud­s­ag­tig. Un­der froko­sten ef­ter pres­se­mø­det drop­pe­de han si­ne mi­ni­ster­kol­le­ger, og gik må­l­be­vidst hen og sat­te sig sam­men med jour­na­li­ster fra bl. a. BT og Ek­stra Bla­det.

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.