Me­re po­li­ti

BT - - R -

Svært at hu­ske

Lars Løk­ke selv kan ik­ke hu­ske, hvad han har få­et. Da BT præ­sen­te­rer reg­ne­styk­ket for ham, sva­rer han med et mod­spørgs­mål:

» Jeg kan ik­ke hu­ske det. Helt ær­ligt. Hvad fik du i løn for 15 år si­den? «

Jeg vil­le nok kun­ne hu­ske, hvis jeg hav­de få­et 115.000 ek­stra ud­be­talt?

» Det er ik­ke uvil­je fra min si­de, men jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­dan min selvan­gi­vel­se så ud, « si­ger Løk­ke.

Red­nings­for­søg gik i va­sken

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst og grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de tro­e­de el­lers, de li­ge hav­de nå­et at red­de stum­per­ne af den ir­ri­te­ren­de sag in­den pres­se­mø­det på Ho­tel Le­go­land i Bil­lund i går.

Af­te­nen in­den som­mer­grup­pe­mø­det stod Carl Holst frem og fra­sag­de sig de­le af det ef­ter­ve­der­lag på 833.000 kro­ner, han iføl­ge reg­ler­ne er be­ret­ti­get til fra sin tid som amts­borg­me­ster og re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Syd­dan­mark – selv­om han gen­nem den se­ne­ste uge ved­hol­den­de har stå­et på sin ret til at mod­ta­ge pen­ge­ne, sam­ti­dig med at han kan hæ­ve en år­lig mi­ni­ster­løn på 1,2 mil­li­on kro­ner.

PO­LI­TIK

Han un­der­stre­ger dog og­så, at det bli­ver en me­get stram fi­nans­lov. Ef­ter et så­kaldt ’ kas­se­ef­ter­syn’ i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har der åben­bart vist sig at væ­re fær­re pen­ge end ven­tet. Så­dan ly­der Lars Løk­kes ar­bejds» Der er fi­re vig­ti­ge om­rå­der, som plan for ef­ter­å­ret og det tid­li­ge for­år re­ge­rin­gen vil pri­o­ri­te­re sær­lig højt i ho­ved­træk. det næ­ste hal­ve år: Tryg­hed for dan-

Bed­re sund­heds­væ­sen, me­re po­li­ti og må­l­ret­te­de skat­te­let­tel­ser.

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst kæm­per lidt med at fin­de den ret­te gri­mas­se. Han lag­de sig ned – ik­ke helt fladt – og al­li­ge­vel fort­sat­te dob­belt­løns­bal­la­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.