Ef­ter­ve­der­lag Eks­per­ter: Ik­ke no­get at raf­le om

Mi­ni­ster – uden at be­ta­le no­get tilbage

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 8. AU­GUST 2015

SKAT

Ef­ter mas­sivt pres valg­te for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) tors­dag af­ten at gi­ve af­kald på den del af sit ef­ter­ve­der­lag, der end­nu ik­ke er ble­vet ud­be­talt.

Men der­for skal mi­ni­ste­ren al­li­ge­vel be­ta­le skat af he­le be­lø­bet, ly­der den over­ra­sken­de mel­ding fra fle­re skat­te­eks­per­ter.

Det er bl. a. en af lan­dets før­en­de skat­te­ad­vo­ka­ter Tom­my V. Chri­sti­an­sen, der på­pe­ger, at skat­te­lov­giv­nin­gen er ind­ret­tet så­dan, at Carl Holst er for­plig­ti­get til at be­ta­le skat af det 833.000 kro­ner store be­løb – uan­set om han gav af­kald på det el­ler ej.

Af­kald hjæl­per ik­ke

» Hvis du har er­hver­vet en­de­lig ret til et be­løb, ek­sem­pel­vis en pen­sion, uden der fo­re­lig­ger en mo­dy­del­se, så har du er­hver­vet en­de­lig ret, og så skal du be­ta­le skat. Uan­set om du gi­ver af­kald på ydel­sen, « for­kla­rer Tom­my V. Chri­sti­an­sen.

De cen­tra­le ord er den små­tek­ni­ske term at ’ er­hver­ve en­de­lig ret’ til no­get. I Carl Holsts til­fæl­de er­hver­ve­de han en­de­lig ret til sit ef­ter­ve­der­lag i det se­kund, han fra­t­rå­d­te som for­mand for Re­gion Syd­dan­mark.

» Han skal jo ik­ke ar­bej­de me­re for de pen­ge. Der­for har han er­hver­vet en­de­lig og ube­tin­get ret til de pen­ge. Og så er skat­te­fars ham­mer fal­det. Så hvis Carl Holst si­ger: Jeg af­står fra pen­ge­ne, så er sva­ret fra Skat, at det er da fint med den ge­stus, men du skal sta­dig be­ta­le os, « si­ger Tom­my V. Chri­sti­an­sen.

Sig nej på for­hånd

» Hvis man gi­ver blankt af­kald, alt­så hvis man fra­be­der sig pen­ge­ne på for­hånd, så kan han kom­me uden om at be­ta­le skat. Men i det øje­blik, han trå­d­te fra som for­mand, så klap­per fæl­den, « si­ger Tom­my V. Chri­sti­an­sen, der vur­de­rer, at mi­ni­ste­ren sand­syn­lig­vis skal be­ta­le i om­eg­nen af 450.000 kro­ner af det sam­le­de ef­ter­ve­der­lag i skat.

Sø­ren Bech, skat­te­eks­pert hos fir­ma­et Pri­cewa­ter­hou­seCoo­pers, PwC, vil ik­ke for­hol­de sig til den kon­kre­te sag, men be­kræf­ter, at lov­giv­nin­gen er ind­ret­tet så­dan, at man sta­dig er for­plig­ti­get til at be­ta­le skat i til­fæl­de, hvor man el­lers gi­ver af­kald på en ind­komst. BNB

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, flan­ke­ret af grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de og po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­man­nJen­sen, ve­l­o­p­lag­te på vej til som­mer­grup­pe­mø­de – bå­de med po­li­ti­ske bud­ska­ber og en plan, der skul­le af­vær­ge den ir­ri­te­ren­de sag om fo r svars­mi­ni­ste­rens dob­belt­løn… som plud­se­lig ud­vik­le­de sig til at hand­le om stats­mi­ni­ste­rens ef­ter­ve­der­lag. Fo­tos: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.